فصل چهارم : نامه های دکتر چمران... اسناد و مدارک
صاعقه مورد هجوم قرار می گیرد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق ( نویسنده )

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

صاعقه مورد هجوم قرار می گیرد

‏انفجار بین سوریه و مقاومت سبب شد که جنگندگان مقاومت و نیروهای چپ به قوای ‏‎ ‎‏نظامی‌صاعقه ـ که از طرف سوریه حمایت می‌شوند ـ حمله کنند، مراکز صاعقه را با ‏‎ ‎‏اسلحه سنگین خراب کرده و طرفدارانش را تارومار کنند. به طوریکه سازمان نظامی‌ ‏‎ ‎‏صاعقه از همه‌‌رو تقریباً از بین رفت. کشت‌وکشتارهایی وحشیانه، صورت گرفت که ‏‎ ‎‏نظیر آن کمتر دیده شده بود. در صبرا ـ چند نفر از اعضاء صاعقه تسلیم می‌شدند و ‏‎ ‎‏اسلحه خود را بلند کرده به سمت جنگندگان فتح می‌رفتند تا اسلحه خود را تسلیم ‏‎ ‎‏کنندـ ولی چند نفر از اعضاء حزب کمونیست آنها را به مسلسل می‌بندند و می‌کشند. ‏‎ ‎‏در بیروت مجروحی سوری را دستگیر کردند با طناب پایش را به ماشین بستند و ‏‎ ‎‏کشان‌کشان در خیابان‌ها تا مریض‌خانه او را می‌بردند و بیچاره تکه‌تکه شده بود!‏

‏نیروهای چپ از میان مناطق پرجمعیت (اغلب شیعی) با کمک خمپاره‌انداز یا توپ ‏‎ ‎‏مواضع سوری یا صاعقه را بمباران می‌کردند و لذا سوری‌ها و یا صاعقه با اسلحه‌ای ‏‎ ‎‏سنگین‌تر پاسخ می‌گفتند، اما رگبار گلوله‌های سنگین بر سر منطقه پرجمعیت خراب ‏‎ ‎‏می‌شد زن و بچه کشته می‌شدند و محرکین واقعی گریخته بودند یا در محل امنی مخفی می‌شدند و روز بعد با آب و تاب فراوان در روزنامه‌ها و رادیوها از جنایات سوری‌ها ‏‎ ‎‏داد سخن می‌دادند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 2صفحه 351