احکام نماز
نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است

مساله 1390ـ‏ اگر پدر نماز و روزۀ خود را به جا نیاورده باشد، چنانچه از روی‏‎ ‎‏نافرمانی ترک نکرده و می توانسته قضا کند، بر پسر بزرگتر واجب است که بعد از‏‎ ‎‏مرگش به جا آورد، یا برای او اجیر بگیرد. بلکه اگر از روی نافرمانی هم ترک کرده‏‎ ‎‏باشد واجب است به همینطور عمل کند و نیز روزه ای را که در سفر نگرفته، اگرچه‏‎ ‎‏نمی توانسته قضا کند، واجب است که پسر بزرگتر قضا نماید، یا برای او اجیر بگیرد.‏

مساله 1391ـ‏ اگر پسر بزرگتر شک دارد که پدر نماز و روزۀ قضا داشته یا نه،‏‎ ‎‏چیزی بر او واجب نیست.‏

مساله 1392ـ‏ اگر پسر بزرگتر بداند که پدرش نماز قضا داشته و شک کند که به‏‎ ‎‏جا آورده یا نه، بنابر احتیاط واجب باید قضا نماید.‏


کتابرساله توضیح المسائلصفحه 217

مساله 1393ـ‏ اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است، قضای نماز و روزۀ‏‎ ‎‏پدر بر هیچ کدام از پسرها واجب نیست. ولی احتیاط مستحب آن است که نماز و‏‎ ‎‏روزۀ او را بین خودشان قسمت کنند، یا برای انجام آن قرعه بزنند.‏

مساله 1394ـ ‏اگر میت وصیت کرده باشد که برای نماز و روزۀ او اجیر بگیرند‏‎ ‎‏بعد از آن که اجیر، نماز و روزۀ او را بطور صحیح به جا آورد بر پسر بزرگتر چیزی‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

مساله 1395ـ‏ اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر را بخواند، باید به تکلیف خود‏‎ ‎‏عمل کند، مثلاً قضای نماز صبح و مغرب و عشا را باید بلند بخواند.‏

مساله 1396ـ‏ کسی که خودش نماز و روزۀ قضا دارد، اگر نماز و روزۀ پدر هم بر‏‎ ‎‏او واجب شود، هر کدام را اول به جا آورد صحیح است.‏

مساله 1397ـ‏ اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر، نابالغ یا دیوانه باشد وقتی که بالغ‏‎ ‎‏شد یا عاقل گردید، باید نماز و روزۀ پدر را قضا نماید و چنانچه پیش از بالغ شدن یا‏‎ ‎‏عاقل شدن بمیرد، بر پسر دوم چیزی واجب نیست.‏

مساله 1398ـ‏ اگر پسر بزرگتر پیش از آن که نماز و روزۀ پدر را قضا کند بمیرد، بر‏‎ ‎‏پسر دوم چیزی واجب نیست.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 218