احکام روزه
نیّت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

نیّت

مساله 1550ـ ‏لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذراند یا مثلاً بگوید‏‎ ‎‏فردا را روزه می گیرم، بلکه همین قدر که برای انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح‏‎ ‎‏تا مغرب کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد کافی است، و برای آنکه یقین کند‏‎ ‎‏تمام این مدت را روزه بوده، باید مقداری پیش از اذان صبح و مقداری هم بعد از‏‎ ‎‏مغرب از انجام کاری که روزه را باطل می کند خودداری نماید.‏

مساله 1551ـ‏ انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزۀ فردای آن‏‎ ‎‏نیت کند، و بهتر است که شب اول ماه هم نیت روزۀ همه ماه را بنماید.‏

مساله 1552ـ‏ از اول شب ماه رمضان تا اذان صبح هر وقت نیت روزۀ فردا بکند‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏

مساله 1553ـ‏ وقت نیت روزۀ مستحبی از اول شب است تا موقعی که به اندازۀ‏‎ ‎‏نیت کردن به مغرب وقت مانده باشد که اگر تا این وقت کاری که روزه را باطل می کند‏‎ ‎‏انجام نداده باشد و نیت روزۀ مستحبی کند روزۀ او صحیح است.‏

مساله 1554ـ‏ کسی که پیش از اذان صبح بدون نیت روزه خوابیده است، اگر‏‎ ‎‏پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند، روزۀ او صحیح است چه روزۀ او واجب باشد چه‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 238

‏مستحب. و اگر بعد از ظهر بیدار شود، نمی تواند نیت روزۀ واجب نماید.‏

مساله 1555ـ‏ اگر بخواهد غیر روزۀ رمضان روزۀ دیگری بگیرد باید آن را معین‏‎ ‎‏نماید، مثلاً نیت کند که روزۀ قضا یا روزۀ نذر می گیرم. ولی در ماه رمضان لازم نیست‏‎ ‎‏نیت کند که روزۀ ماه رمضان می گیرم، بلکه اگر نداند ماه رمضان است یا فراموش‏‎ ‎‏نماید، و روزۀ دیگری را نیت کند روزۀ ماه رمضان حساب می شود.‏

مساله 1556ـ‏ اگر بداند ماه رمضان است و عمداً نیت روزۀ غیر رمضان کند، نه‏‎ ‎‏روزۀ رمضان حساب می شود و نه روزه ای که قصد کرده است.‏

مساله 1557ـ‏ اگر مثلاً به نیت روز اول ماه روزه بگیرد، بعد بفهمد دوم یا سوم‏‎ ‎‏بوده، روزۀ او صحیح است.‏

مساله 1558ـ‏ اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بیهوش شود و در بین روز به‏‎ ‎‏هوش آید، بنابر احتیاط واجب باید روزۀ آن روز را تمام نماید و اگر تمام نکرد قضای‏‎ ‎‏آن را به جا آورد.‏

مساله 1559ـ‏ اگر پیش از اذان صبح نیت کند و مست شود و در بین روز به هوش‏‎ ‎‏آید احتیاط واجب آن است که روزۀ آن روز را تمام کند و قضای آن را هم به جا آورد.‏

مساله 1560ـ‏ اگر پیش از اذان صبح نیت کند و بخوابد و بعد از مغرب بیدار‏‎ ‎‏شود، روزه اش صحیح است.‏

مساله 1561ـ‏ اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش از ظهر‏‎ ‎‏ملتفت شود، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، باید نیت کند و‏‎ ‎‏روزۀ او صحیح است و اگر کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد، یا بعد از‏‎ ‎‏ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است روزۀ او باطل می باشد، ولی باید تا مغرب کاری‏‎ ‎‏که روزه را باطل می کند انجام ندهد و بعد از رمضان هم آن روزه را قضا نماید.‏

مساله 1562ـ‏ اگر بچه پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود باید روزه بگیرد و‏‎ ‎‏اگر بعد از اذان بالغ شود، روزۀ آن روز بر او واجب نیست.‏

مساله 1563ـ‏ کسی که برای به جا آوردن روزۀ میتی اجیر شده، اگر روزۀ‏‎ ‎‏مستحبی بگیرد اشکال ندارد. ولی کسی که روزۀ قضا یا روزۀ واجب دیگری دارد،‏‎ ‎‏نمی تواند روزۀ مستحبی بگیرد، و چنانچه فراموش کند و روزۀ مستحب بگیرد، در‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 239

‏صورتی که پیش از ظهر یادش بیاید، روزۀ مستحبی او بهم می خورد و می تواند نیت‏‎ ‎‏خود را به روزۀ واجب برگرداند، و اگر بعدازظهر ملتفت شود، روزۀ او باطل است و‏‎ ‎‏اگر بعد از مغرب یادش بیاید، روزه اش صحیح است گرچه بی اشکال نیست.‏

مساله 1564ـ‏ اگر غیر از روزۀ ماه رمضان روزۀ معین دیگری بر انسان واجب‏‎ ‎‏باشد مثلاً نذر کرده باشد که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه عمداً تا اذان صبح‏‎ ‎‏نیت نکند، روزه اش باطل است، و اگر نداند که روزۀ آن روز بر او واجب است یا‏‎ ‎‏فراموش کند و پیش از ظهر یادش بیاید چنانچه کاری که روزه را باطل می کند، انجام‏‎ ‎‏نداده باشد و نیت کند روزۀ او صحیح و گرنه باطل می باشد.‏

مساله 1565ـ‏ اگر برای روزۀ واجب غیر معینی مثل روزۀ کفاره عمداً تا نزدیک‏‎ ‎‏ظهر نیت نکند اشکال ندارد، بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته باشد که روزه‏‎ ‎‏نگیرد، یا تردید داشته باشد که بگیرد یا نه، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند‏‎ ‎‏انجام نداده باشد و پیش از ظهر نیت کند، روزۀ او صحیح است.‏

مساله 1566ـ‏ اگر در ماه رمضان، پیش از ظهر کافر مسلمان شود و از اذان صبح‏‎ ‎‏تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد نمی تواند روزه بگیرد و‏‎ ‎‏قضا هم ندارد.‏

مساله 1567ـ‏ اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا‏‎ ‎‏آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، باید نیت روزه کند، و آن روز‏‎ ‎‏را روزه بگیرد و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، روزۀ آن روز بر او واجب نیست.‏

مساله 1568ـ‏ روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان،‏‎ ‎‏واجب نیست روزه بگیرد، و اگر بخواهد روزه بگیرد نمی تواند نیت روزۀ رمضان کند‏‎ ‎‏ولی اگر نیت روزۀ قضا و مانند آن بنماید و چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده، از‏‎ ‎‏رمضان حساب می شود.‏

مساله 1569ـ‏ اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان به نیت‏‎ ‎‏روزۀ قضا یا روزۀ مستحبی و مانند آن روزه بگیرد و در بین روز بفهمد که ماه رمضان‏‎ ‎‏است، باید نیت روزۀ رمضان کند.‏

مساله 1570ـ‏ اگر در روزۀ واجب معینی مثل روزۀ رمضان از نیت روزه گرفتن‏

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 240

‏برگردد روزه اش باطل است، ولی چنانچه نیت کند که چیزی را که روزه را باطل‏‎ ‎‏می کند به جا آورد در صورتی که آن را انجام ندهد روزه اش باطل نمی شود.‏

مساله 1571ـ‏ در روزۀ مستحب و روزۀ واجبی که وقت آن معین نیست مثل روزۀ‏‎ ‎‏کفاره، اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، یا مردّد شود که به جا‏‎ ‎‏آورد یا نه، چنانچه به جا نیاورد و پیش از ظهر دوباره نیت روزه کند، روزۀ او صحیح‏‎ ‎‏است.‏

‎ ‎

کتابرساله توضیح المسائلصفحه 241