فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
حفظ رژیم ایران به نفع ثبات منطقه و به نفع امنیت ملی بریتانیا است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

حفظ رژیم ایران به نفع ثبات منطقه و به نفع امنیت ملی بریتانیا است

‏رادیو لندن‌ روز اول‌ آبان‌ 57 گزارش‌ داد، دیوید اوئن‌ وزیر خارجه انگلیس در یک‌ ‏‎ ‎‏برنامه‌ تلویزیونی گفته‌ بود اگر شاه‌ سقوط‌ کند، ابتدا حکومت طرفدار روحانیون‌ قدرت‌ ‏‎ ‎‏را در دست‌ خواهند گرفت‌ ولی فوراً گروههای چپ‌ روی‌ کار آمده و زمام‌ قدرت و ‏‎ ‎‏امور را به‌ دست می‌گیرند. لذا او معتقد است حفظ‌ و برقراری‌ رژیم‌ ایران‌ به‌ نفع‌ ثبات ‏‎ ‎‏منطقه‌ است‌ و سرنگونی‌ آن‌ به‌ نفع‌ بریتانیا و غرب‌ نخواهد بود. اوئن گفته‌ است، فکر ‏‎ ‎‏می‌کند که‌ بایستی‌ از شاهنشاه‌ ایران‌ حمایت‌ شود.‏

‏در مذاکرات‌ اوئن‌ و رئیس‌ سازمان‌ سیا در آن‌ زمان‌ نیز همین‌ نگرانیها به چشم‌ ‏‎ ‎‏می‌خورد.‏

‏همچنین‌ وزیر خارجه‌ انگلیس‌ در 22 اکتبر (30 مهرماه) در مصاحبه‌ای‌ با تلویزیون‌ ‏‎ ‎‏انگلیس‌ گفت: شاه‌ نشان‌ داد که‌ در مس‏‏ا‏‏له‌ حقوق‌ بشر انعطاف‌پذیر است‌ و در این‌ مورد ‏‎ ‎‏باید گفت‌ صرف‌‌نظر از آنکه‌ او برای‌ ت‏‏ا‏‏مین‌ منافع ملی‌ بریتانیا فرد شایسته‌ای‌ است، ما ‏‎ ‎‏سلطنت‌ او را بر حکومت‌ ملاها یا کمونیستها ترجیح‌ می‌دهیم. اکنون‌ وقتی‌ است‌ که‌ ما ‏‎ ‎‏از دولت‌ ایران‌ حمایت کنیم‌ و دوستی‌ خود را به‌ اثبات رسانیم.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 77