قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع فرماندهان ترابری ارتش (نقشه های شوم دشمنان)

اهم بیانات:

آنها از این وحدت خوف داشتند، و حالا هم احساس کردند ـ لمس کردند ـ که اگر‏‎ ‎‏ملت با هم وحدت پیدا بکنند، اگر جناحهای مختلف یکی بشوند، ابرقدرتها هم‏‎ ‎‏نمی توانند با اینها مقاومت کنند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۹۷ - ۹۸

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پرسنل پایگاه دریایی شمال (اعتصام به حبل الله )

اهم بیانات:

اسلام دستور داده است و فرموده است: ‏‏وَاعْتَصِموا بِحَبْلِ الله ِ جَمیعاً‏‎ ‎‏ولاَتَفَرَّقُوا همه با هم ـ تمام اقشار با هم ـ اعتصام به ‏‏حبل الله ‏‏، توجه به خدای بزرگ؛ با‏‎ ‎‏توجه به خدای بزرگ، همه باید پیش برویم. تخلف از این دستور الهی جرم است، گناه‏‎ ‎‏است. ما همه باید با هم باشیم. نیروهای ما همه باید واحد باشد: نیروی دریایی، نیروی‏‎ ‎‏هوایی، نیروی زمینی، ملت، همه از هم هستند. قوای انتظامی با قوای ملی یک قوّت‏‎ ‎‏است. همه باید ‏‏مُعْتَصِم بحبل الله ‏‏ باشند؛ با اعتصام ‏‏بحبل الله ‏‏ پیشرفت کردیم و خواهیم کرد.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۹۹ - ۱۰۰

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی و مردم ساوه (وحدت کلمه)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۱۰۱

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع پاسداران میدان خراسان (تقدیر از زحمات پاسداران)

نکته مهم:

‏‏الآن ما احتیاج داریم که قانون اساسیمان را بررسی بکنند و تصویب بکنند یک عدّه‏‎ ‎‏آدم مطّلع، خبیر، مجلس خُبرگان پیدا بشود. باید همۀ افکار را متوجه این بکنید که یک‏ ‎‏اشخاص صحیحی، یک اشخاص مسلمانی، یک اشخاص متعهد به اسلام، یک‏‎ ‎‏اشخاص معتقد به اینکه این مکتب است که می تواند ما را مستقل قرار بدهد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۱۰۲

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع معاونان فنی وزارت آموزش و پرورش (لزوم تحمل گرفتاری ها)

اهم بیانات:

ملتی که بخواهد خودش روی پای خودش باشد، آزاد باشد، مستقل باشد، این‏‎ ‎‏ملت باید مهیا باشد برای اینکه بعد از پیروزی آن گرفتاریهایی که برای هر انقلابی حاصل‏‎ ‎‏می شود تحمل کند. هیچ انقلابی نمی شود مگر اینکه دنبالش گرفتاریها هست. ما الان‏‎ ‎‏اولاً، بعد از انقلاب بودیم که همه جا این گرفتاریها را دارند و داشتند و بعضی ممالک که‏‎ ‎‏انقلاب کردند، شاید از شوروی که شصت و چند سال است، تا دیگرانی که بیست سال،‏‎ ‎‏سی سال از انقلابشان می گذرد، اینها باز گرفتاری دارند و اینکه اینجا گرفتاریش به آن‏‎ ‎‏حدود نیست، کمتر است، برای این است که اینجا مسلمان هستند اینهایی که انقلاب‏‎ ‎‏کردند و یک انقلابِ دولتی نیست که یک دولتی یک دولت دیگری را کودتا کرده باشد‏‎ ‎‏و از بین برده باشد. بلکه یک مطلب ملی ـ اسلامی است که به واسطۀ نارساییهایی که در‏‎ ‎‏سابق بوده است و گرفتاریهایی که بوده است و ملت هم دیده است که اسلام در معرض‏‎ ‎‏خطر است، قیام کرده است و کار خودش را به اینجا رسانده.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۳۱۳ - ۳۱۵

***

جماران، ۱۳۶۷_ حکم به آقای سید احمد خمینی (تعیین نحوه رسیدگی به شکایات حوزه های انتخاباتی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۳۴

***

. انتهای پیام /*