سخنرانی
نقشه های شوم دشمنان
سخنرانی در جمع فرماندهان ترابری ارتش (نقشه های شوم دشمنان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 3 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1358

زمان (قمری) : 25 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 97

موضوع : نقشه های شوم دشمنان

زبان اثر : فارسی

حضار : فرماندهان ترابری ارتش

سخنرانی در جمع فرماندهان ترابری ارتش (نقشه های شوم دشمنان)

سخنرانی

‏زمان: 3 اردیبهشت 1358 / 25 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: نقشه های شوم دشمنان ‏

‏حضار: فرماندهان ترابری ارتش‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

غائله آفرینیهای استعمار

‏     ما سابق ـ اوایل انقلاب‏‎[1]‎‏ ـ سر و کارمان با علمای بلاد بود و از شما آقایان ما را دور‏‎ ‎‏نگه داشتند؛ و تعمد در این معنا بود. خواستند که بین اقشار ملت یک وحدتی تحقق پیدا‏‎ ‎‏نکند؛ آنها از این وحدت خوف داشتند، و حالا هم احساس کردند ـ لمس کردند ـ که اگر‏‎ ‎‏ملت با هم وحدت پیدا بکنند، اگر جناحهای مختلف یکی بشوند، ابرقدرتها هم‏‎ ‎‏نمی توانند با اینها مقاومت کنند. از این جهت ما باید الآن خیلی مراقب امور باشیم؛ و با‏‎ ‎‏کمال هوشیاری و با کمال مراقبت، مراقب این اموری که ممکن است خدای نخواسته‏‎ ‎‏پیش بیاید باشیم. الآن باز اجانب آرام ننشسته اند. به منابع ما نظر دارند و طمع دارند؛ و‏‎ ‎‏حالا که دیدند که دستشان قطع شده است می خواهند از جهات مختلفه یک تشتت ایجاد‏‎ ‎‏کنند. چنانکه می بینیم غائله بعد از غائله ایجاد می کنند؛ هر وقت با یک اسمی، با یک‏‎ ‎‏نحوی غائله ایجاد می کنند. این ما و شما هستیم که باید این غائله ها را توجه کنیم و‏‎ ‎‏نگذاریم رشد بکند.‏

‏     الآن ایران مال خودتان هست، مال ایرانی هست؛ چنانکه قبلاً از خودمان نبود و هر‏‎ ‎‏یک از مخازن ما را یک طایفه می چاپیدند و می بردند؛ و همۀ جهات ما وابسته بود. من‏‎ ‎‏امیدوارم که این نهضت به آن نقطۀ آخر برسد با همراهی همۀ قشرها. یعنی الآن وضع به‏‎ ‎‏نحوی حساس است که بدتر از سابق یعنی قبل از این پیروزی ‏‏[‏‏می باشد‏‏]‏‏. الآن مردم به‏‎ ‎‏حال خودشان برگشتند و توجه به زندگی خودشان کرده اند، و یک قدری ناآرامیها در‏

‏مملکت ـ در تمام سطح مملکت ـ پیدا شده است. و از آن طرف، دستهای جنایتکار‏‎ ‎‏مشغول فعالیت هستند که نگذارند این نهضت به آن نقطه ای که باید برسد، برسد. ما باید‏‎ ‎‏با تمام قوا کوشش کنیم که این نهضت را به قوّت خودش حفظ کنیم و ما جلو برانیم این‏‎ ‎‏نهضت را، با شور و شعفی که مردم دارند؛ تا اینکه آن مراحل بعدی انجام بگیرد و‏‎ ‎‏حکومت استقراری جمهوری اسلامی تحقق پیدا بکند و مردم بر کارهای خودشان تسلط‏‎ ‎‏پیدا بکنند و تمام قوای مختلفه در مقام خودشان مستقر بشوند و سر و سامان برای‏‎[2]‎‏ این‏‎ ‎‏مملکت پیدا بشود؛ مملکتی که دارای خزائن بسیار است و غنی است از حیث خزائن،‏‎ ‎‏مملکتی که کشاورزی آن باید زیادتر از آن مقداری که احتیاج دارد ـ بسیار زیادتر ـ باشد‏‎ ‎‏و باید صادر بکند، مملکتی که باید همه چیز داشته باشد، الآن می بینیم که همۀ جهات به‏‎ ‎‏هم ریخته است؛ و این بی انصافها‏‎[3]‎‏ تمام جهات ایران را به هم ریختند و مأمور بودند که‏‎ ‎‏این ملت را عقب نگه دارند؛ همه چیزش را عقب نگه دارند. و من امیدوارم که با همت‏‎ ‎‏همۀ اقشار ـ نمی تواند یک قشر این کارها را انجام بدهد ـ همۀ اقشار باید با هم متحد‏‎ ‎‏بشوند؛ روحانیون باید با هم باشند، ارتشیها همه باید با هم باشند، ملت با ارتش با‏‎ ‎‏روحانی، همه باید با هم باشند و با هم این کار را انجام بدهند.‏

‏     من از خدای تبارک و تعالی استدعا و تقاضا و التماس دارم که همۀ اقشار ملت ما را‏‎ ‎‏بیدار کند و توجه بدهد به مآل کارها؛ و اسلام عظمت پیدا کند، ملت اسلام و کشور اسلام‏‎ ‎‏عظمت پیدا بکند؛ و ما از تحت ایادی دشمنان بکلی خارج بشویم. و این ریشه های‏‎ ‎‏پوسیده ای که مانده است، اینها هم قطع بشود و اسلام و کشور مال خود ما باشد و خود ما‏‎ ‎‏در آن فعالیت بکنیم و خودمان از مواهب خدا استفاده بکنیم. و از اینکه اظهار کردید که‏‎ ‎‏در این مسائل شما حاضر هستید من متشکرم. البته همۀ ما باید در این مسائل ـ راجع به‏‎ ‎‏مستمندان، راجع به مستضعفین ـ همه باید اقدام بکنیم؛ هر کدام هر مقداری که در‏‎ ‎‏استطاعت ماست. خداوند به شماها سلامت و عظمت عنایت فرماید.‏

‎ ‎

  • ـ منظور، آغاز نهضت در سال 1341 ه . ش. است.
  • ـ اصل: به.
  • ـ اشاره به حاکمان در دوران پهلوی.