پیام
هدف، واژگونی رژیم طاغوت و برپا داشتن اسلام
پیام به ملت ایران (هدف، واژگونی طاغوت و برپا داشتن اسلام است)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 خ‍رداد ‭1357

زمان (قمری) : 4 رج‍ب‌ ‭1398

مکان: نجف

شماره صفحه : 421

موضوع : هدف، واژگونی رژیم طاغوت و برپا داشتن اسلام

زبان اثر : فارسی

مناسبت : چهلم فاجعه خونین قم

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران (هدف، واژگونی طاغوت و برپا داشتن اسلام است)

پیام

‏زمان: 20 خرداد 1357 / 4 رجب 1398‏

‏مکان:  نجف ‏

‏موضوع: هدف، واژگونی رژیم طاغوت و برپاداشتن اسلام‏

‏مناسبت: چهلم فاجعۀ خونین قم‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     باز هم برای چندمین بار باید در سوگ چهلم مقتولین قم و دیگر شهرها بنشینیم. باز‏‎ ‎‏هم باید با مادران و زنانی که عزیزان خود را از دست داده اند و با تظاهرات شجاعانۀ خود‏‎ ‎‏رژیم شاه را محکوم کرده اند در عزا باشیم. باز هم باید شاهد کشتار و ضرب و جرح‏‎ ‎‏دانشجویان و طلاب عزیز و خراب کردن مدرسه های علمیه و دانشگاهها و بیرون کردن‏‎ ‎‏آنها از مدارس و کوی دانشگاه باشیم. باز هم دست جنایتکار شاه از آستین مشتی مأمور‏‎ ‎‏ناآگاه بیرون آمد و ملت مسْلم ایران و خصوص دلیران اسلام دوست قم را در عزای‏‎ ‎‏عزیزانشان که مردانه در راه اسلام و سرنگونی رژیم ستمکار پهلوی قیام کردند نشاند.‏

‏     ما سوگمندانه و مفتخرانه عزیزانی را در راه هدف که واژگونی رژیم طاغوتی و‏‎ ‎‏برپاداشتن پرچم پرافتخار اسلام است، فدا کردیم؛ و این درست راه اسلام و برنامۀ‏‎ ‎‏مسلمین راستین در صدر اسلام بوده و در طول تاریخ خواهد بود و:‏ لَکُمْ فی رَسُولِ الله ِ اُسْوَةٌ‎ ‎حَسَنَةٌ.‎[1]‎‏ پیغمبر بزرگ اسلام همه چیزش را فدای اسلام کرد تا پرچم توحید را به اهتزاز در‏‎ ‎‏آورد؛ و ما به حکم پیروی از آن بزرگوار باید همه چیزمان را فدا کنیم تا پرچم توحید‏‎ ‎‏برقرار ماند.‏

‏     اکنون شاه در لب پرتگاه واقع است. از یک طرف مواجه است با قدرت لایزال ملت‏‎ ‎‏شجاع ایران که با تمام وجود برای آزادی خود قیام کرده و تا برچیده شدن بساط‏‎ ‎‏ستمکاری او نخواهد نشست، و از طرفی با انعکاس جنایات و جرایمش در وسایل‏

‏تبلیغاتی دنیا که خوف آن دارد اربابان از او روبرگردانند، و از طرفی مواجه است با‏‎ ‎‏پوسیدگی و فروریختگی در متن رژیم و رسوایی انقلاب امریکایی شاه و افتضاح حزب‏‎ ‎‏فرمایشی، و از طرفی با نارضایتی افراد شرافتمند لشکری و کشوری که از کشتارها و‏‎ ‎‏وابستگیها به جان آمده اند.‏

‏     در این امواج متلاطم حیرتمندانه به تلاش و فریبهای تازه ای دست زده است؛ گاهی‏‎ ‎‏می خواهد خود را از جنایاتی که در طول سلطنت غیر قانونی اش انجام داده بیخبر جلوه‏‎ ‎‏دهد و تمام آنچه بر ملت و کشور گذشته است به گردن دیگران اندازد، و عمال او از راه‏‎ ‎‏مطبوعات و دستگاههای تبلیغاتی برای تحقق آن سخت در تکاپو هستند؛ تغییر مهره های‏‎ ‎‏اخیر از این قماش است، غافل از اینکه با تغییر ابزار جنایت که جز آلتی در دست جانی‏‎ ‎‏اصلی نیستند، ملت هوشمند ایران اغفال نخواهد شد و مجرم اصلی را از یاد نخواهد برد‏‎ ‎‏و این مهره بازیها را نخواهد پذیرفت.‏

‏     و گاهی با اسلحۀ کهنۀ افترا و فریب، مخالفین خود را اشخاصی معرفی می کند که‏‎ ‎‏می خواهند ایران را تجزیه کنند یا تحت نفوذ اجانب قرار دهند. همه آگاهند که مخالفان‏‎ ‎‏او تمام اقشار وطنخواهند؛ از مراجع معظم و علمای اعلام و خطبای محترم و آگاه و رجال‏‎ ‎‏سیاسی پاکدامن تا طلاب و دانشجویان جان برکف حوزه ها و دانشگاههای سراسر ایران،‏‎ ‎‏و از دهقان گول خورده و کارگر وعدۀ دروغ شنیده، تا بازاری متعهد و مسئول در سراسر‏‎ ‎‏کشور، کدام یک از اینان تجزیه طلب یا با نفوذ اجانب موافقند؟ این شخص شاه است که‏‎ ‎‏اجانب بویژه امریکا را مسلط بر تمام شئون کشور کرده و مخازن آن را بیدریغ تقدیم آنان‏‎ ‎‏نموده و به آنها مصونیت داده و آنان را، حتی بر ارتش حکمفرما کرده است و ایران را‏‎ ‎‏مصرف کننده ای خاضع در برابر امریکا نموده است.‏

‏     گاهی ملت را از خطر کمونیستها می ترساند که اگر او برود مملکت به دست آنان‏‎ ‎‏می افتد؛ و شاید بعضیها که از واقعیتها اطلاع ندارند اغفال شوند. کمونیسم در ایران با‏‎ ‎‏دست امریکا، چنانچه حزب توده به دست انگلیس ایجاد شد. به گفتار مطلعین، داغترین‏‎ ‎‏کمونیستها در منطقه مهره های امریکایی هستند برای خنثی کردن قیامهای رهایی بخش‏

‏ملی و مذهبی ملتهای اسیر به دست سرمایه داری و کمونیزم که نمونۀ بارزش را در‏‎ ‎‏سالهای اخیر دیدیم.‏

‏     راه رهایی هر ملتی از چنگال استعمار، مذهب است که ریشه در عمق جان آن ملت‏‎ ‎‏دارد. و گاه با شایعه سازی آشتی با بعض جناحهای روحانی برای تفرقه افکنی در خود این‏‎ ‎‏جناح عظیم و بین آن و سایر وطنخواهان مسلمان، که نتیجه اش جز سلامت جنایتکار‏‎ ‎‏اصلی و بر باد رفتن زحمات جانفرسای ملت و به هدر رفتن خون کشتگان از مسجد‏‎ ‎‏گوهرشاد و 15 خرداد تا به امروز نخواهد بود، غافل از آنکه هیچ روحانی و مذهبی ای با‏‎ ‎‏دستگاه ضداسلامی آشتی نخواهد کرد؛ که آن پشت به قرآن کریم و اسلام عزیز است و‏‎ ‎‏نتواندکرد؛که آن پشت برملت غیوروآگاه است که حاصل آن سقوط مرگبارسازشگراست.‏

‏     اکنون ملت که همه چیزش به دست این رژیم به باد رفته، مراقب است تا چه کسی و‏‎ ‎‏چه جناحی از این مهره بازی شاه فریب بخورد، یا با حاضر شدن ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ مذاکرات‏‎ ‎‏صلح جویانه و گرفتن بعض امتیازات توهّمی، خود را به دستگاه قدرت متصل کند، در‏‎ ‎‏صورتی که این دستگاه رو به کهنگی و ویرانی آورده و از بنیان با موریانۀ داخلی مواجه و‏‎ ‎‏فروریختن آن حتمی است. و از خدعه ها و فریبکاریها که از کارشناسان خارجی و چه بسا‏‎ ‎‏داخلی سرچشمه گرفته، نغمۀ اعطای آزادی است به همۀ ابعاد، مگر در خیانت به کشور.‏‎ ‎‏کشتار چند ماهۀ اخیر، حبس و شکنجه، تبعید و اختناق از جملۀ آزادیها و عطیه های‏‎ ‎‏ملوکانه است. اکنون که ملت بزرگ ایران آگاهانه بپاخاسته است و هر چند گاه حوزه ها،‏‎ ‎‏دانشگاهها، مدارس، جماعتها، بازارها و شهرها در اعتراض به شاه تعطیل می گردد، و‏‎ ‎‏ملت عزیز پشتیبانی خود را از اسلام و قرآن کریم اعلام و برای استقلال و آزادی کشته‏‎ ‎‏می دهد، لازم است سران قوم نقشه های فریبندۀ شاه را که چیزی جز هدم احکام اسلام و‏‎ ‎‏کشور نیست نقش بر آب کنند، و با بیداری و آگاهی تا برانداختن این رژیم به مبارزه ادامه‏‎ ‎‏دهند، و در حفظ وحدت کلمه و جهت، نگذارند مبارزات حق طلبانه رو به سستی گراید.‏

‏     از خداوند تعالی استقلال کشور و آزادی ملت را خواستار و کوتاهی دست اجانب و‏‎ ‎‏ستمکاران را امیدوارم.4  رجب  98  ـ  روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ سوره احزاب، آیۀ 21: «برای شما رسول خدا مقتدای پسندیده ای است».