پیام
تشریح جنایات رژیم ـ لزوم ادامه مبارزه
پیام به ملت ایران درباره لزوم ادامه مبارزه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 5 م‍رداد ‭1357

زمان (قمری) : 21 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1398

مکان: نجف

شماره صفحه : 431

موضوع : تشریح جنایات رژیم ـ لزوم ادامه مبارزه

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران درباره لزوم ادامه مبارزه

پیام

‏زمان: 5 مرداد 1357 / 21 شعبان 1398‏

‏مکان:  نجف ‏

‏موضوع: تشریح جنایات رژیم ـ لزوم ادامۀ مبارزه‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏21 شهر شعبان المعظم 98‏

‏     اینجانب از عموم ملت شریف ایران متشکرم که با همبستگی و وحدت کلمه در سوم‏‎ ‎‏و پانزدهم شهر شعبان یک مرتبۀ دیگر به رژیم منحط ثابت کرد که با ارادۀ ملت نمی تواند‏‎ ‎‏مقابله کند؛ و این رفراندمی بود بی نظیر از مخالفت سراسری ایران با شاه، گرچه دستگاه با‏‎ ‎‏جلوگیری از بعضی از اجتماعات بزرگ سلب آزادی نمود و نگذاشت مصایب و مطالب‏‎ ‎‏مشروع ملت بزرگ تماماً ابراز شود. به طوری که اطلاع حاصل شد به دنبال تظاهرات‏‎ ‎‏آرام، دست به جنایاتی که کاشف از سستی پایه های حکومت است زد، و در بعضی از‏‎ ‎‏شهرها چون مشهد و رفسنجان و جهرم وحشیانه به مردم بی دفاع هجوم برد و عدۀ کثیری‏‎ ‎‏را مقتول و مجروح نمود. و به طوری که بعضی از خبرگزاریها اطلاع داده اند در مشهد‏‎ ‎‏مقدس تعداد کشتگان به چهل نفر رسیده است و بعضی بیش از این گفته اند. و از قرار‏‎ ‎‏اطلاع، مأمورین شاه وحشیانه به مدرسۀ نواب مشهد ریخته و طلاب بی دفاع را تا سر حد‏‎ ‎‏مرگ کتک زده و سر و دست آنان را شکسته اند و معنای اعطای آزادی را به ملت‏‎ ‎‏فهماندند.‏

‏     و مردم متدین و شجاع شهرها چون قم قهرمان، تبریز غیور و مشهد، بیدار شده برای‏‎ ‎‏اظهار تنفر از دستگاه و رژیم شاه تعطیل عمومی نموده اند، و مشتی محکم به دهان‏‎ ‎‏گزافه گویانی که می گفتند این تظاهرات دیگر تکرار نمی شود و ملت به حال عادی خود‏‎ ‎‏باز گشته است زدند. ملت عزیز تا محو آثار ظلم و هدم دستگاه رژیم منحط پهلوی آرام‏

‏نخواهد گرفت و به حال عادی باز نخواهد گشت. ما از این غیورانی که در راه هدف‏‎ ‎‏مقدس اسلام فداکاری می کنند و از جان و مال دریغ ندارند، و تن به ظلم نمی دهند و‏‎ ‎‏سکوت مرگبار را شجاعانه با اهدای جان خود می شکنند، و راه و رسم پیامبر اسلام‏‎ ‎‏ـ صلی الله علیه و آله ـ و امامان تشیع را یافته و بدانان اقتدا نموده اند، تشکر نموده و به آنان‏‎ ‎‏تبریک می گوییم.‏

‏     امروز که ملت، بپاخاسته و راه خود را خوب و درست یافته است، سکوت و امر به‏‎ ‎‏سکوت، مخالف مصالح عالیۀ اسلام است و خلاف طریقۀ شیعۀ جعفری است، و امر به‏‎ ‎‏تحرک و استنکار و افشای فجایع خانمانسوز و اسلام بر بادده دستگاه شاه، موافق سیرۀ‏‎ ‎‏مبارکۀ انبیا و خصوصْ رسول معظم خاتم است. اکنون که ماه مبارک رمضان در پیش‏‎ ‎‏است، و ماه مبارک امسال نمونه است که ملت معظم ایران از سویی خاطرات چندین ماهۀ‏‎ ‎‏اخیر از کشتارهای وحشیانۀ دسته جمعی و اختناق و حبس و تبعید در قلبش زنده است، و‏‎ ‎‏از سوی دیگر برای انتقام از بیدادگریهای رژیم منحط پهلوی و شاخه های آن، کارگزاران‏‎ ‎‏اجانب استعمارگر با بیداری و همبستگی بی سابقه بپاخاسته است، لازم است مطالبی را‏‎ ‎‏تذکر دهم:‏

‏     1ـ نهضت مقدس اخیر ایران که ابتدای شکوفایی اش از 15 خرداد 42 بود صددرصد‏‎ ‎‏اسلامی است، و تنها به دست توانای روحانیون با پشتیبانی ملت مسلمان و بزرگ ایران‏‎ ‎‏پی ریزی شد، و به رهبری روحانیت، بی اتکا به جبهه ای یا شخصی یا جمعیتی اداره شده‏‎ ‎‏و می شود. و نهضت پانزده سالۀ ما چون اسلامی است، بی دخالت دیگران در امر رهبری‏‎ ‎‏ـ که از آنِ روحانیت است ـ ادامه دارد و خواهد داشت؛ و آنان که اخیراً برای جلب منافع‏‎ ‎‏شخصی به جنب و جوش افتاده و می خواهند نهضت اسلامی را آلوده کنند و یا آن را‏‎ ‎‏متکی به بعض جناحها یا دنباله رو معرفی نمایند حتماً سوء قصد دارند؛ و احیاناً با ساختن‏‎ ‎‏بعضی از آنان با دستگاه جبار می خواهند نهضت را متوقف و شاه را مصون نگه دارند.‏‎ ‎‏ملت ایران باید با هوشیاری تمام و تردید بدانان نگاه کنند؛ و اگر خدای نخواسته انحراف‏‎ ‎‏آنان معلوم شد از آنان جداً اجتناب کنند و صریحاً اعلام می دارم در صورتی که این‏

‏جمعیت معدود، مطالب خود را که لازمه اش دور نگه داشتن مجرم اصلی است تکرار‏‎ ‎‏کنند روحانیت تکلیف خود را دربارۀ آنان روشن خواهد نمود.‏

‏     2ـ اخیراً دولت نغمۀ ناموزونی را به راه انداخته است مبنی بر آزادی انتخابات، در‏‎ ‎‏صورتی که وقت آن سال دیگر است، و این نغمه قبل از ماه مبارک رمضان برای انحراف‏‎ ‎‏اذهان از مسیر اصلی حرکت است که خوف افشای هر چه بیشتر جنایات رژیم در این ماه‏‎ ‎‏در مساجد و مجامع اسلامی می رود. ملت باید بداند که این حیله جز نگهداری شاه از‏‎ ‎‏تعرض گویندگان و پرخاش جوانان غیور اسلامی نیست؛ و لازم است گویندگان محترم و‏‎ ‎‏روحانیون معظم ایران شدیداً از آن احتراز کنند. و باید بدانند که خیال انتخابات آزاد با‏‎ ‎‏برقرار بودن قدرت شیطانی شاه امری موهوم است و جز صحنه ای شیطانی برای قانونی‏‎ ‎‏نمایش دادن انتخابات در دنیا نیست. و تا قدرت طاغوتی شاه و دارودسته اش برقرار است‏‎ ‎‏دیگران نمی توانند حتی یک وکیل انتخاب کنند؛ و اینجانب در موقع انتخابات کلمۀ خود‏‎ ‎‏را خواهم گفت.‏

‏     3ـ اکنون که شاه خود را در بین ملت، شکست خورده و زبون می بیند به‏‎ ‎‏صحنه سازیهایی دست زده است و می خواهد افرادی را که چندین سال است با مقاصد‏‎ ‎‏شیطانی شاه همراه و به تغییر احکام اسلام و تبدیل تاریخ پرافتخار اسلام به تاریخ گبرها و‏‎ ‎‏آتش پرستها رأی داده اند، ملی جلوه دهد تا در مواقع حساس با نفوذ در صفوف‏‎ ‎‏روحانیون مبارز مأموریت شوم خود را با چهره ای ملی اجرا نمایند، روحانیون باید آنان‏‎ ‎‏را به جامعه معرفی نمایند. باید دید چه تغییری در نظام شاه پدید آمده است که اینان تا‏‎ ‎‏دیروز دستبوس بودند و چاکر، و امروز مخالف! باید ملت شریف هوشیار باشد که این‏‎ ‎‏مهره های خطرناک، خود را در بین آنان جا نزنند.‏

‏     4ـ تقاضای اینجانب از ملت شریف و متعهد آن است که با کمال اهمیت و دلسوزی‏‎ ‎‏اقدام به بررسی کشته شدگان و خانواده های آنان کنند، و به هر ترتیبی که می توانند‏‎ ‎‏سرشماری از کشته ها با نام و نشان نمایند و ما را مطلع کنند، و به بازماندگان آنان سرکشی‏‎ ‎‏برادرانه نمایند و از آنان دلجویی کرده و سلام «خمینی» را که در سوگ آنان است به همه‏

‏برسانند، و تأثرات اینجانب را در مرگ عزیزانشان به آنها ابلاغ نمایند. و اگر کسی به‏‎ ‎‏واسطۀ مجروح شدن و یا از دست دادن عزیزش احتیاج مادی دارد لازم است به بهترین‏‎ ‎‏وجه برآورده شود، یا هرچه زودتر به من مراجعه شود تا با تمام طاقت به آنان رسیدگی‏‎ ‎‏نمایم.‏

‏     5ـ لازم است برای بیداری نسلهای آینده و جلوگیری از غلط نویسی مغرضان،‏‎ ‎‏نویسندگان متعهد با دقت تمام به بررسی دقیق تاریخ این نهضت اسلامی بپردازند، و‏‎ ‎‏قیامها و تظاهرات مسلمین ایران را در شهرستانهای مختلف با تاریخ و انگیزۀ آن ثبت‏‎ ‎‏نمایند تا مطالب اسلامی و نهضت روحانیت سرمشق جوامع و نسلهای آینده شود، ما که‏‎ ‎‏هنوز در قید حیات هستیم و مسائل جاری ایران را که در پیش چشم همۀ ما به روشنی‏‎ ‎‏اتفاق افتاده است دنبال می کنیم، فرصت طلبان و منفعت پیشگانی را می بینیم که با قلم و‏‎ ‎‏بیان بدون هراس از هر گونه رسوایی، مسائل دینی و نهضت اسلامی را برخلاف واقع‏‎ ‎‏جلوه می دهند و به حکم مخالفت با اساس نمی خواهند واقعیت را تصدیق کنند و قدرت‏‎ ‎‏اسلام را نمی توانند ببینند، و شکی نیست که این نوشتجات بی اساس به اسم تاریخ در‏‎ ‎‏نسلهای آینده آثار بسیار ناگواری دارد. از این جهت، روشن شدن مبارزات اصیل‏‎ ‎‏اسلامی در ایران از ابتدای انعقاد نطفه اش تاکنون و رویدادهایی که در آینده اتفاق‏‎ ‎‏می افتد از مسائل مهمی است که باید نویسندگان و علمای متفکر و متعهد بدان بپردازند.‏‎ ‎‏درست آنچه را امروز برای ما روشن و واضح است برای نسلهای آینده مبهم می باشد؛ و‏‎ ‎‏تاریخ، روشنگر نسلهای آینده است، و امروز قلمهای مسموم در صدد تحریف واقعیات‏‎ ‎‏هستند، باید نویسندگان امین این قلمها را بشکنند.‏

‏     6ـ حضرات ائمۀ جماعت محترم ـ دامت برکاتهم ـ گویندگانی را دعوت نمایند که‏‎ ‎‏معتقد و علاقه مند به نهضت اسلامی و با هدفی اصیل روشنگری مردم را بر عهده گیرند؛‏‎ ‎‏و از دعوت «وعاظ السلاطین» و اشخاصی که به نفع دستگاه جبار، دانسته یا ندانسته‏‎ ‎‏مطالبی را انتخاب می کنند که ملت را از مسائل اصلی روز باز دارند جداً احتراز فرمایند، و‏‎ ‎‏از کسانی که عمال دولت تعیین می کنند دوری و احتراز کنند، و فداکاری در راه اسلام و‏

‏مصالح مسلمین را در رأس برنامۀ خود قرار دهند.‏

‏     7ـ گویندگان محترم در مجامع و مساجد وظیفه دارند که مصایب واردۀ بر ملت را در‏‎ ‎‏این پنجاه سال سلطنت سیاه پهلوی، خصوصاً در این چند ماه اخیر و کشتار اخیر شهر‏‎ ‎‏مقدس مشهد در جوار حضرت ثامن الائمه ـ علیهم السلام ـ و رفسنجان، به سمع مردم‏‎ ‎‏برسانند و آنان را از مسائلی که مفید برای اسلام و مصالح مسلمین است آگاه گردانند، و از‏‎ ‎‏مطالبی که موجب سردی و سستی است احتراز کنند که عذر در درگاه خدای متعال و‏‎ ‎‏پیش ملت مسْلم پذیرفته نیست.‏

‏     8 ـ بر مستمعین است که آقایان گویندگان را در ذکر مطالب اسلامی و انسانی تشویق‏‎ ‎‏کنند؛ و از آنان با احترام تقاضا کنند که جنایات و ستمگریها را بیان و تفسیر کنند، و از‏‎ ‎‏مطالب غیر مفید و احیاناً مخالف با مسیر حرکت ملت احتراز کنند، و با پشتیبانی خود از‏‎ ‎‏گویندگان محترم به آنان اطمینان خاطر دهند.‏

‏     در خاتمه من نمی دانم با چه بیان از کشتار بی رحمانۀ شهرستانها، خصوصاً شهر‏‎ ‎‏مقدس مشهد اظهار تأسف و تأثر کنم. من نمی دانم این خاندان ستمگر تا کی بر مقدرات‏‎ ‎‏مسلمین مسلط و به خون جوانان ما تشنه اند. من به حضرت ثامن الائمه ـ علیهم السلام ـ‏‎ ‎‏تسلیت عرض می کنم و به اهانتهایی که بدان بزرگوار در عهد این پدر و پسر خیانتکار شد‏‎ ‎‏و می شود در سوگ می نشینم. من به شما اهالی محترم و متدین مشهد و رفسنجان و جهرم‏‎ ‎‏تسلیت می گویم و تبریک؛ تسلیت برای از دست دادن جوانان اسلام، و تبریک برای‏‎ ‎‏داشتن جوانان برومند و برای روحیۀ اسلامی مقتدری که در راه خدا از تلاشهای‏‎ ‎‏مذبوحانۀ رژیم ظالم نهراسیده و با تعطیل و تظاهرات مردانه، خود را در پیشگاه مقدس‏‎ ‎‏اسلام روسفید کردید. خداوند به شما پاسداران قرآن کریم و به تمام ملت نجیب ایران،‏‎ ‎‏که با همت مردانه و وحدت کلمه در مقابل جبار زمان قیام و دیْن خود را به اسلام ادا‏‎ ‎‏نموده و می نمایید، نصرت عنایت فرماید و همه را از مجاهدین راه حق قرار دهد و در‏‎ ‎‏زمرۀ اولیای خدا که خون خود ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ در راه او دادند محشور فرماید. والسلام علیکم و‏‎ ‎‏رحمة الله .                                                                                            روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎