مصاحبه
ایران پس از سرنگونی شاه ـ ضروریات دوران مبارزه
مصاحبه با نماینده سازمان عفو بین الملل درباره آینده ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 19 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 9 ذی الحجه 1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 435

موضوع : ایران پس از سرنگونی شاه ـ ضروریات دوران مبارزه

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : نمایندۀ سازمان عفو بین‌الملل

مصاحبه با نماینده سازمان عفو بین الملل درباره آینده ایران

مصاحبه

‏زمان: 19 آبان 1357  / 9 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏موضوع: ایران پس از سرنگونی شاه ـ ضروریات دوران مبارزه‏

‏مصاحبه کننده: نمایندۀ سازمان عفو بین الملل‏

سؤال:‏] ‏‏هدف شما سرنگونی نظام شاهنشاهی و آزادی مردم تحت ستم ایران و استقرار حکومت اسلامی‏‎ ‎‏است. الف) آیا حرکت کنونی ایران متشکل است و دارای یک تشکیلات می باشد؟ ب) شما چه‏‎ ‎‏معیارهایی را برای شایسته بودن یک تشکیلات مقرر می فرمایید؟ ج) چه معیارهایی را مقرر می نمایید‏‎ ‎‏که نشاندهندۀ شایستگی و لیاقت گروه یا گروههایی باشد که پس از پیروزی، هدایت مردم می تواند به‏‎ ‎‏عهدۀ آنها باشد؟‏‏]‏

جواب: ‏الف) در بدترین شرایط اختناق و خفقان که بر ایران حاکم است، عملکرد نهضت‏‎ ‎‏ملت ایران نشانۀ وجود یک روح تشکیلاتی است که توانسته است جنبش را به مرحلۀ‏‎ ‎‏کنونی برساند و به موازات نزدیک شدن جنبش به مرحلۀ پیروزی نهایی، فرم تشکیلات‏‎ ‎‏قطعی تر و اعلام خواهد شد. ب) برخورداری از یک رهبری صددرصد مورد اعتماد و‏‎ ‎‏امین، داشتن شعارها و آرمانهایی که کاملاً تجسم دهندۀ خواسته های عموم مردم باشد، از‏‎ ‎‏معیارهای ضروری و اولیه است، و آن شعارها در مرحلۀ کنونی، عبارت است از‏‎ ‎‏سرنگونی سلطنت پهلوی و برچیده شدن نظام شاهنشاهی و استقرار حکومت اسلامی.‏‎ ‎‏ج) نداشتن سوابق مشکوک و شناختن درست هویت جامعۀ ایرانی و آرمانهای اساسی‏‎ ‎‏آنها در ابعاد مادی و معنوی، تقوی و صداقت و درستی در عمل، قدرت رهبری و ادارۀ‏‎ ‎‏امور و استقامت در مبارزه برای عقیده، شرایط اساسی برای هدایت مردم است.‏

ــ     ‏[‏‏الف) آیا در حکومت اسلامی، مارکسیستها آزادی عقیده و آزادی بیان عقیده دارند؟ب) آیا در‏‎ ‎‏حکومت اسلامی مارکسیستها آزادی انتخاب شغل دارند؟‏‏]‏

ــ     ‏الف) در حکومت اسلامی همۀ افراد دارای آزادی در هر گونه عقیده ای هستند، ولکن‏‎ ‎

‏آزادی خرابکاری را ندارند. ب) در اسلام آزادی انتخاب شغل بر هر فردی بر حسب‏‎ ‎‏ضوابط قانونی محفوظ است.‏

ــ     ‏[‏‏از نظر اسلامی، زنان تا چه حد مجازند در ساختمان بنای حکومت اسلامی شرکت نمایند؟‏‏]‏

ــ     ‏زنان از نظر اسلام نقش حساسی در بنای جامعۀ اسلامی دارند و اسلام زن را تا حدی ارتقا‏‎ ‎‏می دهد که او بتواند مقام انسانی خود را در جامعه باز یابد و از حد شیء بودن بیرون بیاید‏‎ ‎‏و متناسب با چنین رشدی، می تواند در ساختمان حکومت اسلامی مسئولیتهایی را به‏‎ ‎‏عهده بگیرد.‏