مصاحبه
زنان و سیاست خارجی در نظام آینده ایران
مصاحبه با مجله القومی العربی درباره زنان و سیاست خارجی آینده ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 10 ذی الحجه 1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 440

موضوع : زنان و سیاست خارجی در نظام آینده ایران

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار مجلۀ القومی‌العربی

مصاحبه با مجله القومی العربی درباره زنان و سیاست خارجی آینده ایران

مصاحبه

‏زمان: 20 آبان 1357  / 10 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏موضوع: زنان و سیاست خارجی در نظام آیندۀ ایران‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار مجلۀ القومی العربی‏

سؤال: ‏[‏‏آیا حرکت ایران دارای تشکیلات سیاسی است؟‏‏]‏

جواب: ‏این حرکت از متن جامعه و فطرت انسانها برخاسته است و متکی به شخص یا اشخاصی‏‎ ‎‏نیست، و از روحیۀ قوی و تشکیلات سیاسی آشنا با فهم مردم جامعۀ ایران، برخوردار‏‎ ‎‏است. و این عامل، خود تضمین کنندۀ جایگزینی یک تشکیلات سیاسی نیرومند، به‏‎ ‎‏جای رژیم شاه است.‏

ــ     ‏[‏‏تماسهایی که رهبران مخالفین با شما گرفته اند نتیجه اش مثبت بوده است یا منفی؟‏‏]‏

ــ     ‏ملت ایران خواسته های خود را که عبارت از سرنگونی سلطنت پهلوی و برچیده شدن‏‎ ‎‏نظام شاهنشاهی و برقراری حکومت اسلامی است، اعلام کرده است. و من جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی را به ملت ایران پیشنهاد کرده ام که بعد از سقوط شاه به آرای عمومی می گذاریم‏‎ ‎‏و هیچ گروه و شخصی نمی تواند با خواست ملت ایران، مخالفت کند و الاّ محکوم به‏‎ ‎‏نابودی است. و رهبران مخالفین هم با آنچه من گفته ام موافقت کرده اند.‏

ــ     ‏[‏‏مشارکت فعال زنان در انقلاب چه معنایی دارد؟‏‏]‏

ــ     ‏زندانهای شاه از زنان شیردل و شجاع مملو است. در تظاهرات خیابانی زنان ما، بچه های‏‎ ‎‏خردسال خود را به سینه فشرده، بدون ترس از تانک و توپ و مسلسل، به میدان مبارزه‏‎ ‎‏آمده اند. جلسات سیاسی ای که زنان در شهرهای مختلف ایران، برپا می کنند کم نیست،‏‎ ‎‏آنان نقش بسیار ارزنده ای را در مبارزات ما ایفا کرده اند. مادران شجاع فرزندان اسلام،‏‎ ‎‏خاطرۀ جانبازی و رشادت زنان قهرمان را در طول تاریخ زنده کرده اند. در چه تاریخی‏‎ ‎‏این چنین زنانی را سراغ دارید و در چه کشوری؟‏

ــ     ‏[‏‏موضع شما نسبت به اعراب چیست؟‏‏]‏


ــ     ‏ما دست خود را به سوی کشورهای عربی که به مبارزات خود علیه اسرائیل ادامه‏‎ ‎‏می دهند، دراز کرده و همیشه پشتیبان آنان در مقابل اسرائیل بوده ایم. امید است ملتهای‏‎ ‎‏عرب از مبارزات ملت ایران دفاع نمایند.‏

ــ     ‏[‏‏قدرتهایی که امکان دارد پس از برچیدن رژیم، با آنان همکاری کنید کدام است؟‏‏]‏

ــ     ‏ما با کشورهایی همکاری می کنیم که از هم اکنون موضع خودشان را در مقابل شاه روشن‏‎ ‎‏کنند.‏

ــ     ‏[‏‏اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی دارای چه حقوقی هستند؟‏‏]‏

ــ     ‏تمام اقلیتهای مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود آزادند و‏‎ ‎‏حکومت اسلامی، خود را موظف می داند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم‏‎ ‎‏مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانی و محترم هستند.‏

‎ ‎