مجله کودک 227 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 227 صفحه 5

محیط خانوادگی که احمد در آن رشد کرد، محیطی بود که در آن فرمانروایی تحمیلی پدر و اجبار والدین به انجام کارهای شخصی وجود نداشت. فضای خانهی پدر، پر از محبت، سادگی، مسئولیتپذیری و آزادی در عمل بود. احمد از کودکی بسیار پرتحرک و پر از جنب و جوش بود. او کودکی گوشهگیر نبود. احمد در سحرگاه سیزده آبان سال 1343 شاهد محاصره منزل پدر، از سوی کماندوهای اعزامی شاه و دستگیری رهبر قیام پانزده خرداد است. امام به اهل منزل خود سفارش میکند که در غیاب او، پاسداری از ارزشهای اسلامی و انقلابی را فراموش نکنند. مصطفی، فرزند بزرگ او، عهدهدار این امر مهم میشود اما با دستگیری و تبعید او، مسئولیت احمد بیشتر میشود. احمد شروع به برقراری ارتباط گسترده با چهرههای برجسته روحانیت و عناصر مبارز میکند. حضور یادگار امام بعد از تبعید پدر و برادر، در منزل آقا روحا... سبب شد تا مشعل قیام خاموش نگردد. در دوران پرفراز و نشیب انقلاب، دوشادوش امام، سیمای مهربان احمد، چون ماه در کنار خورشید، آشکار و فروزان بود. سعادتی بزرگ نصیب او شد تا همراه و همقدم امام باشد. مشاور امین او گردد و محرم اسرار و شنونده رازهای دل دریایی چون خمینی شود. یادش گرامیست و راهش پر رهرو باد. آغاز سال، سی و یک روز و پنج ماه بعد از آن، سی روز، ماه آخر یعنی اسفند نیز بیست و نه روز تعیین شد. البته هر چهار سال یکبار به عنوان سال کبیسه ماه اسفند، سی روز قرار داده شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 227صفحه 5