مجله نوجوان 88 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 88 صفحه 11

امام و قرآن انسان غیرمحدود است و مربی انسان غیرمحدود است و نسخه تربیت انسان که قرآن است غیرمحدود است؛ نه محدود به عالم طبیعت و ماده ، نه محدود به عالم غیب است ، نه محدود به عالم تجرد است ، همه چیز است . صحیفه امام : ج 12 ، ص422 برگی از اشعار امام دریای فنا کاش روزی به سر کوی توام منزل بود که در آن شادی و اندوه مراد دل بود کاش از حلقه زلفت گرهی در کف بود که گره باز کن عقدۀ هر مشکل بود دوستان می زده و مست و ز هوش افتاده بی نصیب آن که در این جمع چو من عاقل بود آن که بشکست همه قید ، ظلوم است و جهول آن که از خویش و همه کون و مکان غافل بود در بر دل شدگان ، علم حجاب است ، حجاب از حجاب آن که برون رفت ، به حق جاهل بود عاشق از شوق ، به دریای فنا غوطه ور است بی خبر آن که به ظلمتکده ساحل بود چون به عشق آمدم از حوزه عرفان دیدم آنچه خواندیم و شنیدیم ، همه باطل بود

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 88صفحه 11