مجله نوجوان 245 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 245 صفحه 7

خیرات و برکات معنوی کوثر قلم و بیان من عاجز است که مقاومت عظیم و گستردة میلیونها مسلمان شیفتة خدمت و ایثار و شهادت را در این کشور صاحبالزمان ـ ارواحنا فداه ـ ترسیم نماید، و از حماسهها و رشادتها و خیرات و برکات فرزندان معنوی کوثر، حضرت فاطمة زهرا ـ سلامالله علیها ـ سخن بگوید؛ که همة اینها از هنر اسلام و اهل بیت و از برکات پیروی امام عاشورا سرچشمه گرفته است. صحیفه امام؛ ج 20، ص 198. «صحیفه فاطمه» کتاب الهام شده از جانب خدا ما مفتخریم که... «صحیفة فاطمیه» که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالی به زهرای مرضیه است، از ما است. صحیفه امام؛ ج 21، ص 396-397. وصیتنامه سیاسی ـ الهی امامخمینی(س)) سادگی خانة فاطمه علیهالسلام حضرت امیر ـ سلامالله علیه ـ که خلیفة مسملین بود، خلیفة یک مملکتی که شاید ده مقابل مملکت ایران بود، از حجاز تا مصر، آفریقا، کذا [و] یک مقدار هم از اروپا، این خلیفة الهی وقتی توی جمعیت بود مثل همه ما که نشستهایم با هم، این هم زیر پایش نبود، همین بود که یک پوست داشتند ـ به حسب نقل ـ یک پوست داشتند که شب خودش و حضرت فاطمه رویش میخوابیدند، و روز روی همین پوست علوفة شترش را میریخت. پیغمبر هم همین شیوه را داشت. اسلام این است. صحیفه امام؛ ج 8، ص 428-429. فرم اشتراک دو هفته نامه ی دوست نوجوانان بهای اشتراک هر شماره 400 تومان را به شماره ی 0102070538002 بانک صادرات (سپهر) واریز کنید. ( قابل پرداخت در تمامیشعبههای بانک صادرات ) به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره).فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران، خیابان انقلاب، چهار راه حافظ، پلاک 886 امور مشترکین مجله دوست نوجوانان ارسال فرمائید. هزینه ی پستی جهت مشترکین شهرستانها با پست عادی هر نسخه هزار ریال. هزینه ی پستی جهت مشترکین شهر تهران با پست عادی هر نسخه پانصد ریال. هزینه ی پستی جهت مشترکین تهران و شهرستانها با پست سفارشی هر نسخه هشت هزار ریال. برای کسب اطلاعات بیشتر، دریافت شمارههای گذشته و یا ارسال مجله به خارج از کشور با امور مشترکین، تلفن 66706833 و دورنگار 66712211 تماس حاصل فرمائید. نام ونام خانوادگی............................................................. سن و کلاس................................................ تاریخ اشتراک .......................... متقاضی اشتراک از شماره ی....................تا شماره ی ....................... نشانی........................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... کد پستی ............................................... تلفن........................................................... امضاء

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 245صفحه 7