مجله کودک 49 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 49 صفحه 4

د مثل دوست دنیا کوچک نیست دوست کوچولوی ما مهدیس احمدی 7 ساله از مشهد، قصه قشنگی همراه با نقاشی برای ما فرستاده است: یک روز زیبا و آفتابی، خانم مرغ پَر طلا ده تا تخم گذاشت. بعد از مدّتی، همه جوجه­ها بیرون آمدند و دنیا را دیدند، فقط یک جوجه بیرون نیامد. خانم مرغ پر طلا گفت: بیا بیرون جوجه عزیزم. جوجه گفت: نمی­آیم، چون دنیا برای من کوچک است! آقا خروس داشت قوقولی قوقو می­کرد. خانم مرغ پَر طلا گفت: به جای قوقولی قوقو، بیا به جوجو کوچولو بگو دنیا برایش کوچک نیست ... آنها یک صاحب خیلی مهربان داشتند. او یک دختر کوچولو بود. دختر کوچولو به خانم مرغ پرَ طلا و آقا خروسه کمک کرد تا به جوجه کوچولو بفهمانند دنیا برایش کوچک نیست. بالاخره جوجه کوچولو از تخم بیرون آمد و از دنیا خیلی خوشش آمد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 49صفحه 4