زمینه ساز بهار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1370

زمینه ساز بهار

زمینه‌ساز بهار

‏تو آفتابی و گرمای دیگری داری ‏

‏بیا که در دل ما جای دیگری داری ‏

‏تو آن سوار شکافندۀ شبی که به زیر ‏

‏سمند حادثه‌پیمای دیگری داری ‏

‏برای گفتن، دیدن، مقاومت، رفتن‏

‏زبان و چشم و دل و پای دیگری داری ‏

‏دلیل راهی و اثبات هر معمایی ‏

‏بخوان که منطق گویای دیگری داری ‏

‏به روز تیغ کلام و خروش و خشم، به شب ‏

‏عقیق و مهر و مصلای دیگری داری ‏

‏بگو از آنچه تار می‌رسد ز وحی و حضور ‏

‏که عشق را خبر از جای دیگری داری ‏

‏زمینه‌ساز بهاری و با امام زمان(عج) ‏

‏به گاه نافله، نجوای دیگری داری ‏

‏عصای معجزات در میان و بی‌شک، باز ‏

‏در آستین ید بیضای دیگری داری ‏

□ علی مرادی غیاث آبادی

‎ ‎