ریشه در آفتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1370

ریشه در آفتاب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ریشه در آفتاب

‏خاک بود و غربت و عطش ‏

‏خاک بود و التقای زخم گل ‏

‏ماه، پله پله می‌نشست ‏

‏قطره قطره می‌چکید ‏

‏در تنم هزار شب نشسته بود ‏

‏نه نسیم خواهشی که وسعتم دهد ‏

‏وحشتی غریب بود ‏

‏کوه را گریستم ‏

‏زخم را به رودخانه ریختم ‏

‏اسب را صدا زدم ‏

‏صبح شد، وزید باد ‏

‏دوست، ‏

‏مثل یک بغل طراوات از غبار جاده‌ها‏

‏ رسید ‏

‏در برابر هجوم سایه قد کشید ‏

‏سمت سبز را اشاره کرد‏

‏حرف زد به لهجه‌ی بهار ‏

‏بیدرنگ آسمان، ‏

‏پرنده را، درخت را و عشق را ‏

‏به خویش راه داد‏

‏لحظه‌ای مرا پناه داد ‏

‏خلوتم به موج، ره گشود، ‏

‏ریشه‌ام به آفتاب، راه یافت ‏

‏مثل نقطه‌ای قشنگ منتشر شدم. ‏

□ مصطفی علیپور

‎ ‎