رهایی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1370

رهایی

رهایی

‏ای هیأت سبز و شکوفای بهاری ‏

‏ای جاودانه شعر پاک بی‌قراری ‏

‏تو معنی روئیدن خورشید از خاک ‏

‏روشن‌ترین آیینه پرهیزگاری ‏

‏تو آفرینش را به حیرت می‌کشانی ‏

‏زین آیه‌های روشن امیدواری ‏

‏ما باغ آفت دیدۀ اعصار بودیم ‏

‏ لبریز بارانهای سرد سوگواری‏

‏زینسان که می‌تابد بهار از چشمهایت ‏

‏دیگر نمی‌ترسیم از بی برگ و باری ‏

‏برکُندۀ بالندۀ ایام کندیم ‏

‏نام عزیزت را به رسم یادگاری ‏

‏در حیرتم دیگر چرا می‌مانم اینجا! ‏

‏وقتی رهایی را به دستم می‌سپاری‏

□ مهدی منفرد 

‎ ‎