مجله کودک 503 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 503 صفحه 43

چشمه و فریدون توی فکر بودند. به کسی که هر شب دزدانه به شرشرآباد میآمد و کوچهها را کثیف میکرد فکر میکردند... (ادامه دارد)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 503صفحه 43