مصاحبه
آینده حکومت اسلامی ایران
مصاحبه با خبرنگاران درباره آینده حکومت اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 م‍ه‍ر ‭1357

زمان (قمری) : 9 ذی القعده ‭1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 514

موضوع : آینده حکومت اسلامی ایران

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگاران بی.بی.سی. و تلویزیون تجارتی بریتانیا در پاریس

مصاحبه با خبرنگاران درباره آینده حکومت اسلامی

مصاحبه

‏زمان: 20 مهر 1357 / 9 ذی القعده 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏موضوع: آیندۀ حکومت اسلامی ایران‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگاران بی.بی.سی. و تلویزیون تجارتی بریتانیا در پاریس‏

‏     ‏‏ما امید آن داریم که این قیامی که ملت ایران کرده است ـ برای مطالبۀ حق خودش ـ و‏‎ ‎‏با این نحوی که نهضت رشد پیدا کرده است، احتیاج به قیام مسلحانه پیدا نکند؛ ولی اگر‏‎ ‎‏یکوقت طولانی شد ـ این معارضاتی که هست و این مباحثاتی که هست و این نهضت‏‎ ‎‏عمرش طولانی بخواهد بشود و شاه لجاجت کند و بماند در ایران، راجع به قیام مسلحانه‏‎ ‎‏تجدید نظر ممکن است بکنیم.‏

سؤال: ‏[‏‏هفتۀ گذشته که من و دیوید پرمن، به پاریس رفتیم، آیت الله خمینی در مصاحبه ای برای بخش‏‎ ‎‏فارسی بی.بی.سی. توضیحات بیشتری در این باره داد.‏‏]‏

جواب: ‏باید این رژیم برچیده بشود و پس از آن، با یک رفراندم عمومی، شخصی روی کار‏‎ ‎‏بیاید برای حکومت موقت؛ و به آرای عمومی رجوع بشود برای تشکیل یک مجلس؛ و‏‎ ‎‏تمام احکامی که از مجلس بگذرد و تمام مسائلی که در مجلس بگذرد، آن مسائل مطابق‏‎ ‎‏با اتکای به ملت است. و تغییر، یک تغییر طبیعی است از یک حکومت و سلطنت‏‎ ‎‏غیرقانونی به یک حکومت و رژیم قانونی.‏

ــ     ‏[‏‏آقا ممکن است توضیح بفرمایید که مقصود از حکومت اسلامی جمهوری اسلامی چیست؟ و عدۀ‏‎ ‎‏زیادی در ایران گفتند که می خواهیم برگردیم به قانون اساسی ایران؛ در این مورد ممکن است‏‎ ‎‏توضیحاتی لطف بفرمایید؟‏‏]‏

ــ     ‏برگشت به قانون اساسی، همان برگشت به رژیم سلطنتی منحط است که امری است کهنه‏‎ ‎‏شده و ارتجاعی؛ و این قابل برگشت نیست. و اشخاصی که می گویند می خواهیم برگردیم‏‎ ‎‏در اقلیت واقع هستند؛ و تمام ملت از سرتاسر کشور فریاد می زنند که ما حکومت اسلامی‏‎ ‎‏می خواهیم. و اما رژیم اسلامی و جمهوری اسلامی، یک رژیمی است متکی بر آرای‏

‏عمومی و رفراندم عمومی و قانون اساسی اش قانون اسلام و باید منطبق بر قانون اسلام‏‎ ‎‏باشد؛ و قانون اسلام مترقی ترین قوانین است، و قانون اساسی آن مقدار که مطابق با این‏‎ ‎‏قانون مترقی است آنها بر جای خود باقی می ماند و آن مقدار که مخالف با این است ـ به‏‎ ‎‏حکم خود قانون اساسی ـ قانونیت ندارد؛ و بسیاری موادش، موادی بوده است که با‏‎ ‎‏سرنیزه تحمیل شده است و آنها باید ساقط بشود.‏

ــ     ‏[‏‏نحوۀ رابطۀ حضرت آیت الله با جامعۀ غرب و با جامعۀ کمونیست چطور خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏اما روابط ما با جامعۀ غرب؛ یک روابط عادلانه است که نه زیر فشار ظلم آنها خواهیم‏‎ ‎‏رفت و نه ظلمی بر آنها روا خواهیم داشت. ما با آنها به طور احترام متقابل رفتار خواهیم‏‎ ‎‏کرد، و با آنها اگر آنها هم احترام متقابل را حفظ کنند و نخواهند بر ما تحمیل کنند و‏‎ ‎‏تجدید نظر در این کارهایی که تاکنون بر ما ـ بلکه با شرق ـ کرده اند بکنند، ما با آنها‏‎ ‎‏به طور خوب و روابط حسنه رفتار می کنیم و معاملات با آنها هم خواهیم کرد؛ به هر‏‎ ‎‏نحوی که صلاح خودمان باشد، نه هر نحوی که تحمیل باشد یا فقط صلاح آنها در نظر‏‎ ‎‏گرفته شده باشد، ما روابط حسنه با آنها داریم. و اما با کمونیستها؛ چون سوء قصد آنها را‏‎ ‎‏نسبت به مملکت خودمان تاکنون احراز کردیم، نمی توانیم یک روابطی داشته باشیم مگر‏‎ ‎‏که آنها هم دست از آن کارهایی که دارند بردارند، و کمونیستی که در ایران هست به دامن‏‎ ‎‏خود ملت و اسلام برگردد که ما با آنها هم به طور عادلانه خواهیم رفتار کرد؛ و اما اگر‏‎ ‎‏بخواهند باز مثل سابق یا ایام «توده» و اینها خیانت به مملکت بکنند‏‎[1]‎‏ با آنها طور دیگر‏‎ ‎‏رفتار خواهیم کرد.‏

‎ ‎

  • ـ حزب توده در کودتای 28 مرداد 1332 یکی از عوامل عمدۀ سقوط حکومت آقای محمد مصدق به حساب می آید.