پیام
پیام به ملت ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 م‍ه‍ر ‭1357

زمان (قمری) : 5 ذی القعده ‭1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 483

زبان اثر : فارسی

مناسبت : آغاز سال تحصیلی

مخاطب : عمومی

پیام به ملت ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی

پیام

‏زمان: 16 مهر 1357 / 5 ذی القعده 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏مناسبت: آغاز سال تحصیلی‏

‏مخاطب: عمومی‏

‏ بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏5 ذی القعدة الحرام 98‏

‏     در آغاز سال تحصیلی به محصلین علوم دینیه و دانشجویان دانشگاهها و‏‎ ‎‏دانش آموزان که برای اسلام و برقراری حکومت عدل اسلامی بپاخاسته اند، درود‏‎ ‎‏می فرستم.‏

‏     سالی که گذشت، سال فداکاری و رنج تمام طبقات ملت عزیز و شما فرزندان اسلام‏‎ ‎‏بود؛ سال نزدیک شدن پل پیروزی و نمودار شدن آثار آن؛ سال کشتارهای بی رحمانه و‏‎ ‎‏به عزا نشاندن ملت و در عین حال عقب نشینی محسوس شاه و اربابان و نوکران او؛ سال‏‎ ‎‏گرایش تمام اقشار ملت به اسلام، ضامن آزادگی و استقلال و سعادت و رشد فکری و‏‎ ‎‏عملی و واپس راندن جنود شیطانی و جنایتکاران.‏

‏     من با تأیید خداوند متعال و تمسک به مکتب پر افتخار قرآن، به شما فرزندان عزیز‏‎ ‎‏اسلام مژدۀ پیروزی نهایی می دهم؛ به شرط اینکه نهضت بزرگ اسلامی و ملی ادامه یابد‏‎ ‎‏و پیوند بین شما جوانان برومند اسلام ناگسستنی باشد؛ و به شرط آگاهی از حیله های‏‎ ‎‏استعمارگران راست و چپ و جنود ابلیسی آنان و مهره هایی به اسم شاه و دولت و وزیر و‏‎ ‎‏وکیل که به جان ملت مستضعف افتاده اند و خون آنان را می مکند.‏

‏     هان، ای عزیزان من! در محیط مدارس و دانشگاهها و دانشسراها آگاهانه و متعهد‏‎ ‎‏بپاخیزید و به هم پیوندید و برای نجات اسلام و کشور کوشش کنید، و قبل از هر چیز‏‎ ‎‏عملاً از احکام پر ارج اسلام که سعادت ملتها را بیمه نموده است پیروی کنید، و‏‎ ‎‏جناحهایی را که در اثر تبلیغات اجانب، فریب خورده و بعضی مکتبها را پذیرفته اند و یا به‏

‏آنها تمایل پیدا کرده اند، از حیلۀ دشمن آگاه کنید، و جنایتهای سران حیله باز مکتبهای‏‎ ‎‏منحرف را افشا کنید، و برای نجات کشور، از تفرقه و تشتت، سخت احتراز کنید، و با‏‎ ‎‏صراحت خواستهای ما را که خواست همۀ مستضعفین است به آنان گوشزد کنید، و شعار‏‎ ‎‏ما را که شعار ملت محروم و مظلوم است به آنان پیشنهاد کنید، باشد که با شناخت صحیح‏‎ ‎‏به شما بپیوندند. و از طرف من به آنان بگویید اسلامی که شما از زبان دیگران یا ناآشنایان‏‎ ‎‏به مکتب قرآن شنیده اید و یا منحرفان تفرقه طلب و عمال استعمارگران به شما معرفی‏‎ ‎‏کرده اند اسلام نیست؛ بیایید اسلام عزیز را از دانشمندان آشنا به منطق قرآن بشنوید و در‏‎ ‎‏آن، چیزی را که بالاتر از آمال و افکار شماست بیابید، و گول مبلغان استعمارگران را‏‎ ‎‏مخورید؛ یک نظر سطحی به وضع سران اینگونه کشورها کافی است که شما را بیدار کند.‏

‏     دیروز دیدید که رهبر چین‏‎[1]‎‏ از روی نعشهای عزیزان ما، که به دست دژخیمان شاه به‏‎ ‎‏جرم آزادیخواهی به خاک و خون کشیده شدند، گذشت و با کمال وقاحت رسماً از شاه‏‎ ‎‏پشتیبانی نمود. و آن هم شوروی و کرملین نشینان که چه در 15 خرداد و چه امروز از‏‎ ‎‏کشتار عمومی شاه پشتیبانی کردند و می کنند. تمامی قدرتمندان کمونیست از خون‏‎ ‎‏ملتهای مستضعف برای نابودی بشر، آلات قتاله تهیه می کنند، و آن هم امریکا‏‎ ‎‏ـ جهانخوار بزرگ ـ که حالش بر همه واضح است.‏

‏     ای فرزندان ایران! پیوندتان را با ملت بزرگمان که تنها می خواهد روی پای خود‏‎ ‎‏بایستد و هیچ گونه گرایشی به شرق و غرب نداشته باشد، و به همین مناسبت مورد هجوم‏‎ ‎‏چپ و راست قرار گرفته است و هر روز شاهد کشتار دسته جمعی آنان به دست شرق و‏‎ ‎‏غرب هستیم، مستحکمتر کنید، و با شعار واحد توحیدی، دست جباران و غارتگران‏‎ ‎‏بین المللی را از مخازن غنی خود کوتاه کنید، و با دست یافتن به مخازن بزرگ و کوتاه‏‎ ‎‏کردن دست زمامداران، کرسی نشینان خیانتکار، با همت ملت بزرگ به ادارۀ کشور‏‎ ‎‏بپردازید؛ و سرمایه های عظیمی که امروز به دست دزدهای غارتگر بین المللی و دودمان‏

‏پهلوی و بستگان آنان و هیأت حاکمه و دیگران تباه می شود، در راه صلاح و خیر ملت و‏‎ ‎‏مملکت به کار اندازید. بساط هرج و مرج و اسراف و هرزه گریها را به برکت حکومت‏‎ ‎‏اسلامی درهم پیچید و کشور خود را نجات دهید. و به خدای بزرگ اتکال کنید که‏‎ ‎‏نگهدار و معین شماست.‏

‏     اکنون به خواستهای ابتدایی و مقدماتی ما، که رسیدن به سعادت و آزادی و استقلال و‏‎ ‎‏حکومت عدل اسلامی بدون آن ممکن نیست، و به سدهایی که باید از سر راه برداشته‏‎ ‎‏شود، توجه کنید:‏

‏     1ـ برچیده شدن نظام شاهنشاهی، که در طول تاریخ، تمام تیره روزیهای ملت‏‎ ‎‏مستضعف به دست شاهان و به خاطر نظام شاهنشاهی بوده است؛ و ستمکاریهای آنان‏‎ ‎‏روی تاریخ را سیاه نموده است، و نمونه اش در عصر حاضر، شاه است که کشور را به‏‎ ‎‏سرعت به سوی سقوط می کشاند. موافقت با نظام شاهنشاهی چه به صراحت و چه به‏‎ ‎‏وسیلۀ طرحی که لازمه اش بقای آن است، خیانت به اسلام و قرآن کریم و مسلمین و‏‎ ‎‏ایران است؛ و هر کس با هر اسم با آن روی موافقت نشان دهد مطرود و اجتناب از او لازم‏‎ ‎‏است.‏

‏     2ـ بیرون راندن تمام عناصری که در زمان سلطنت پهلوی متصدی امور مهمۀ کشور‏‎ ‎‏بوده اند مثل وزارت و وکالت که اینان بدون استثنا شریک جرم و آلت اجرای مقاصد‏‎ ‎‏اجانب با شاه بوده اند و باید از تصدی امور کشور برکنار باشند و محاکمه و مجازات‏‎ ‎‏شوند، و فرقی نیست بین موافقین دولت و آنان که با فرصت طلبی و فریبکاری، خود را به‏‎ ‎‏صورت مخالف درآورده اند و به فریاد برخاسته اند، و آنان که دم از انتخابات آزاد و‏‎ ‎‏عمل به قانون اساسی می زنند؛ زیرا تمام اینها کوشش دارند با این نغمه های شیطانی، شاه‏‎ ‎‏را حفظ کنند و بساط سوء استفاده را ادامه و رونق دهند، و غارتگران بین المللی را در‏‎ ‎‏چپاول مخازن ما کمک کنند.‏

‏     3ـ در همه حال، شعار ما قطع ایادی اجانب راست و چپ از سر کشور است؛ زیرا رشد‏‎ ‎‏و استقلال و آزادی با وجود دخالت اجنبی از هر جنس و مسلک و مکتب، در هر امری از‏

‏امور کشور، اعم از سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و نظامی خواب و خیالی بیش نیست؛ و‏‎ ‎‏هر کس در هر مقامی و به هر صورتی اجازۀ دخالت اجانب را در وطن عزیز ما، چه با‏‎ ‎‏صراحت و چه به وسیلۀ طرحهایی که لازمه اش ادامۀ تسلط اجنبی یا ایجاد تسلط تازه ای‏‎ ‎‏باشد بدهد، خائن به اسلام و کشور است، و احتراز از او لازم است؛ زیرا اگر دخالت‏‎ ‎‏اجانب ـ خصوصاً امریکا، شوروی، انگلیس ـ وجود داشته باشد، هر رژیمی که روی کار‏‎ ‎‏بیاید تنها آلتی خواهد بود برای عقب نگه داشتن ملت و ادامۀ بدبختیها و محرومیتها از‏‎ ‎‏یک طرف، و چپاولگریها و قلدریها از طرف دیگر. عوض شدن مهره ها گرچه ممکن‏‎ ‎‏است موقتاً اوضاع را بهتر از حال حاضر کند، ولی تأثیری در سرنوشت ما ندارد، زیرا تمام‏‎ ‎‏بدبختیها و گرفتاریهای مسلمین از دخالت اجانب در مقدرات آنان است.‏

‏     اینها اجمالی است از خواستهای مقدماتی ما؛ و خواستهای اصلی پس از طی این‏‎ ‎‏مرحله عرضه می شود و به خواست خدای تعالی و با ادامۀ نهضت ملی اسلامی با کمال‏‎ ‎‏قدرت اجرا خواهد شد.‏

‏     دوستان من! از مشکلاتی که در راه است هراسی به دل راه ندهید که ان شاءالله دیر یا‏‎ ‎‏زود، همۀ آنها حل و رفع می شود و خداوند یار حق طلبان است.‏

‏     و اما وظیفۀ ما و شما دانشجویان و دانش آموزان و طلاب علوم دینیه:‏

‏     1ـ اگر از استادان و دبیران و سران قوم، انحرافی از مقاصد ملی و دینی که سرنگونی‏‎ ‎‏رژیم پوسیده در رأس آن است دیدید، شدیداً اعتراض کنید و راه ملت را که راه‏‎ ‎‏خداست به آنان پیشنهاد کنید، و در صورتی که نپذیرفتند، از آنان احتراز کرده و صریحاً‏‎ ‎‏مقاصد منحرف آنان را برای مردم مظلوم شرح دهید؛ که اینها خائن به دین و ملت و‏‎ ‎‏کشورند و می خواهند شاه و اربابان او و چپاولگران بین المللی به غارتگری خود ادامه‏‎ ‎‏دهند و ملت را به حال فقر و عقب ماندگی نگه دارند.‏

‏     2ـ طلاب علوم دینی و دانشجویان با هم روابط دوستانه و فعالانه داشته باشند، و بر‏‎ ‎‏اساس به دست آمدن استقلال و آزادی و خلع ید غاصبان از حقوق ملت در تمام‏‎ ‎‏ابعادش، به سایر طبقات ملت بپیوندند.‏


‏     3ـ شما و ما و سایر قشرها مکلفیم به ارتش بفهمانیم که باید زنجیر تسلط اجانب را با‏‎ ‎‏قدرت نظامی پاره کند و به ملت بپیوندند و کشور را از ننگ فرمانروایی مستشاران اجانب‏‎ ‎‏برهانند؛ زیرا صلاح دین و دنیای همگی در آن است و بدون سرنگونی رژیم شاه، نجات‏‎ ‎‏امکان ندارد.باید ارتشیان را آگاه گردانید که شاه و عمال سرسپردۀ او، شما را در راه‏‎ ‎‏مقاصد شوم خود و ابرقدرتها و (غارتگرانِ ضعفا) به خدمت می گیرد، که حفظ منافع‏‎ ‎‏اجانب و همدستی با اسرائیل نمونۀ آن است. و کشته دادن و ننگ از آنِ شماست، و حفظ‏‎ ‎‏مقام و ادامۀ ستمگری و غارتگری از آنِ او و ستمگران است. هلاکت و برادرکشی،‏‎ ‎‏نصیب درجه داران جوان و سربازان است، و استفاده و عیاشی برای دیگران. باید خود را‏‎ ‎‏از شرّ شاه نجات دهند و شاهد پیروزی را در آغوش کشند.‏

‏     شما ای طبقۀ جوان ارتش، بپاخیزید و کشور خود را از زبونی و ذلت نجات دهید، و‏‎ ‎‏دست غارتگران را کوتاه کنید، و شرف و عزت را برای خود به یادگار بگذارید، و‏‎ ‎‏سعادت دو دنیا را بیمه کنید. و وظیفۀ دانشجویان است که در محیط دانشگاه هر چه بیشتر‏‎ ‎‏ارتش را برای یک قیام همگانی تشویق و ترغیب کنند، و آنان را برادر خود بنامند و با‏‎ ‎‏صدای بلند از آنان سؤال کنند: آیا جواب گل، گلوله است؟!‏

‏     4ـ بسیار هوشمندانه به مسائل روز نظر کنید و گول خدعه های دستگاه شاه را که با‏‎ ‎‏طرحهای مختلف می خواهد ایجاد نفاق کند نخورید؛ زیرا از قراری که شنیده می شود،‏‎ ‎‏می خواهند گروهی از دست نشاندگان و مأمورین شاه را وادار کنند و در دانشگاهها‏‎ ‎‏شعارهای کمونیستی بدهند تا مردم را از خطرات آن بترسانند. «حزب توده» حزب کثیف‏‎ ‎‏مرتبط به دستگاه شاه است و تمام شعارها و نمایشها برای سست کردن نهضت اسلامی و‏‎ ‎‏نجات شاه از سقوط و برقرار داشتن دستگاه چپاول و پایدار ماندن چرخهای‏‎ ‎‏سوء استفاده از مخازن ملت محروم است، شما دانشجویان عزیز موظفید این نقشۀ‏‎ ‎‏شیطانی را نقش بر آب کنید.‏

‏     5ـ شما دانشجویان موظف هستید که از قیام حق طلبانه و مردانۀ قشرهای کارگر و‏‎ ‎‏کارمندان محروم و مسلمان ایران که به اعتصاب کشیده شده است پشتیبانی کنید. اینان‏

‏مسلمانان محرومی هستند که از حق کشی رژیم شاه به تنگ آمده اند و برای احقاق حق و‏‎ ‎‏همگامی و همدردی با سایر برادران خود بپاخاسته اند. و همه می دانید تا رژیم فعلی سر‏‎ ‎‏کار است، عدالت اجتماعی و رسیدگی به حال زحمتکشان محروم، امری است که جامۀ‏‎ ‎‏عمل به خود نمی پوشد. به آنان از من بگویید که گول دستگاه فریبکار را نخورید و دست‏‎ ‎‏از اعتصابات نکشید و نهضت اسلامی خود را ادامه دهید، تا با خواست خدا دست‏‎ ‎‏غارتگران حقوق شما و سایر ملت را قطع و به برکت حکومت اسلامی به عدالت حقیقی‏‎ ‎‏و برخورداری از نعمتهای الهی نایل شوید؛ و به آنان تذکر دهید: در اعتصابات خود‏‎ ‎‏پشتکار به خرج دهید و شعارهای اسلامی خود را هر چه بیشتر گسترش دهید، و اتکال به‏‎ ‎‏خدای تعالی نموده و مطمئن باشید پیروزمندانه به حقوق حقۀ خود می رسید.‏

‏     دوستان عزیز! فشار شاه موجب شد که نتوانم به فعالیت اسلامی خود که تکلیف الهی‏‎ ‎‏است ادامه دهم، و تصمیم گرفتم به یکی از کشورهای اسلامی مهاجرت نمایم. کویت با‏‎ ‎‏داشتن گذرنامه و اجازۀ ورود، حتی عبور از شهر تا فرودگاه را برای خود خطرناک‏‎ ‎‏خواند. فعلاً وارد پاریس شدم تا با تمام مشکلات به وظیفۀ دینی خود که خدمت به کشور‏‎ ‎‏اسلامی و مردم محروم وطنم است موفق گردم. امید است تا مقدار امکان، به ملتی که‏‎ ‎‏برای دفاع از اسلام به فداکاری برخاسته است خدمت کنم؛ هر چند هیچ نوع خدمت‏‎ ‎‏جوابگوی فداکاریهای مداوم ملت عزیز نیست. به پیشگاه خداوند عذر تقصیر عرضه‏‎ ‎‏می دارم و پیروزی ملت مسلمان و سربلندی و استقلال و آزادی همه را از خداوند متعال‏‎ ‎‏مسألت می نمایم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ هُواکو فنگ؛ وی پس از واقعه 17 شهریور به تهران آمد.