المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم
وفیه فصول
الفصل السابع هل یتحمّل شهر رمضان صوماً آخر؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب عربی

پدیدآورنده : خمینی، مصطفی

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : عربی

الفصل السابع هل یتحمّل شهر رمضان صوماً آخر؟

الفصل السابع هل یتحمّل شهر رمضان صوماً آخر؟

‏ ‏

‏هل یتحمّل شهر رمضان صوماً آخر، فیقع صحیحاً فیـه، أو لایتحمّل؛‏‎ ‎‏فیکون قصد مطلق الـصوم کافیاً فی وقوعـه عن رمضان مثلاً، أو یفصّل بین‏‎ ‎‏الـسفر والـحضر، أو بین الـجهل والـنسیان والـعلم، فیصحّ فی الـسفر، وفی‏‎ ‎‏حال الـجهل والـنسیان، ولایصحّ ولایتحمّل غیره فی الـحضر، وفی حال‏‎ ‎‏الـعلم، ویکون باطلاً، أو یقع عن رمضان، فلایحتاج إلـی الـنیّـة فی صوم‏‎ ‎‏رمضان؟ وجوه، بل وأقوال.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 77