سخن ناشر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : راعی گلوجه، سجاد

محل نشر : تهران

ناشر: عروج

زمان (شمسی) : 1384

زبان اثر : فارسی

سخن ناشر

سخن ناشر

‏انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری فقیه فرهیخته زمان حضرت امام خمینی(س)‏‎ ‎‏تحولی بزرگ و فراگیر در عرصه جهانی و در پایان هزاره دوم میلادی پدید آورد، به گونه ای‏‎ ‎‏که نگاه و نگرشی جدید نسبت به جهان و انسان و مناسبات گوناگون بشری در عرصه های‏‎ ‎‏سیاسی، فرهنگی و اجتماعی عرضه داشت. چه اینکه انقلاب صنعتی مغرب زمین با رویکرد‏‎ ‎‏نفی کارکرد سیاسی و اجتماعی دین و دینداری و انکار نقش و تأثیر کارآمد آن در حوزه‏‎ ‎‏زندگی انسان، نگاه خویش را از عالم عُلیا معطوف به جهان سفلی، و روند زندگی خود را از‏‎ ‎‏حیث نظر و عمل محدود به دنیای ملموس و محسوس توجیه نمود و در نتیجه نسبیت گرایی‏‎ ‎‏فلسفی مبنای معرفت شناسی، و سکولاریسم و لیبرالیسم اساس مناسبات اجتماعی و‏‎ ‎‏اقتصادی، و اومانیسم تکیه گاه انسان شناسی در فرهنگ مغرب زمین گردید. نهایت اینکه‏‎ ‎‏انسان را قدرتی خداوندگونه بخشیدند و آدمی را بر عرش اقتدار نشاندند. نظام سرمایه داری‏‎ ‎‏غرب که بر اساس دنیاگرایی و انسان محوری شکل گرفت به انکار هر گونه تأثیر خارج از‏‎ ‎‏ارادۀ انسان همت گماشت و دین و معنویت را از حوزۀ زندگی اجتماعی انسان مطرود‏‎ ‎‏ساخت.‏

‏از سوی دیگر در تقابل با اندیشه فردگرایانه غرب، مکتب مارکسیسم جوانه زد و با شعار‏‎ ‎‏زندگی و اقتصاد سوسیالیستی و جمع گرایانه رقابتی جدی در عرصه جهانی با نظام‏‎ ‎‏سرمایه داری از خود بروز داد.‏


کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه V

‏نقطه مشترک این دو نگرش نفی دین و دینداری در زندگی انسان است، یکی دین را‏‎ ‎‏مربوط به گذشته و دوران سنت قلمداد می کرد و دیگری آن را افیون توده ها و ملتها‏‎ ‎‏برمی شمرد و در نتیجه هر دو بر ارتجاعی بودن دین تأکید داشته و ناتوانی و سستی آن را‏‎ ‎‏در رابطه با زندگی انسان باور داشتند.‏

‏فضای غالب جهانی در عصر جنگ سرد، سیطرۀ همین دو اردوگاه غرب و شرق بود و‏‎ ‎‏حتی جهان اسلام با گرایش به یکی از این دو ابرقدرت، حیات سیاسی خویش را تداوم‏‎ ‎‏می بخشید و اگر در گوشه ای از دنیای اسلام نغمه ای دیگر نواخته می شد آنچنان کم فروغ‏‎ ‎‏می نمود که در این فضای پرغوغا گم و خاموش می گردید.‏

‏فریاد حق طلبانه ملت مسلمان و غیور ایران به رهبری مرجعیت دینی و زعامت امام‏‎ ‎‏خمینی(س) التهابی سخت بر این فضا ایجاد کرد و دنیا را متوجه عظمت این حرکت شگرف‏‎ ‎‏نمود. پیروزی این جنبش بزرگ اسلامی که از عمق اعتقادات دینی ملتی مسلمان، آرمانگرا و‏‎ ‎‏تکامل پو سرچشمه می گرفت، بار دیگر این حقیقت را آشکار ساخت که ایمان و اعتقاد دینی‏‎ ‎‏برترین سکوی حرکت انسان به سوی رهایی و آزادی و عدالت خواهی است به گونه ای که‏‎ ‎‏پایان قرن بیستم عصر دین و دینداری لقب گرفت.‏

‏انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بر جهانیان ثابت کرد که نه تنها دین افیون ملتها نیست که‏‎ ‎‏پیوند ناگسستنی با روح و روان بشر داشته و همواره می تواند بزرگترین حماسه ها را‏‎ ‎‏بیافریند. قدرت آفرینی و اثرگذاری انقلاب اسلامی در جهان اسلام موجی از بیداری و‏‎ ‎‏خیزش در میان مسلمانان به وجود آورد و در عرصه سیاست جهانی رقیبی جدی و تازه نفس‏‎ ‎‏برای استکبار جهانی محسوب گردید. در حقیقت این حرکت با پشتوانه عظیم فکری و‏‎ ‎‏اعتقادی، نگاهی دیگر نسبت به جهان، انسان و مناسبات اجتماعی و سیاسی آدمی در جهان‏‎ ‎‏مطرح کرد. کار بزرگ معمار این حرکت سترگ که به استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران‏‎ ‎‏منجر گردید این بود که اندیشه دینی و اعتقاد اسلامی را احیا نمود و از پیرایه ها و اندیشه های‏‎ ‎‏انحرافی آراست و از انزوای سیاسی و اجتماعی رهایی بخشید. شناخت انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏ایران و عواملی که در بروز و تکوین آن دخالت داشت قبل از هر چیز مرهون شناخت منظومه‏‎ ‎‏فکری معمار توانمند آن است؛ چه اینکه مکتب فکری و اعتقادی امام که قرائتی ناب از اسلام‏‎ ‎‏است می تواند ما را در تحقق آرمانها و اهداف بلند اسلامی یاری بخشد و جهان اسلام را در‏

کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه VI

‏مسیر رسالت واقعی خویش رهنمون سازد.‏

‏در راستای این مسئولیت بزرگ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) همواره‏‎ ‎‏کوشیده است تا هر آنچه را که می تواند در کند و کاو مکتب فکری و سیرۀ عملی حضرت‏‎ ‎‏امام(س) گره گشا باشد، مشمول حمایتهای خود قرار دهد.‏

‏در یکصدمین سالگرد میلاد این عطیه الهی، کوشش گردید که رسالت شناخت اندیشه و‏‎ ‎‏افکار پویای حضرت امام نهادینه گردد و در برنامه های مدوّن نظام اسلامی تعریف شود.‏‎ ‎‏خوشبختانه در ماده 159 قانون برنامه سوم توسعه کشور این مهم شکل گرفت و به دنبال آن‏‎ ‎‏ستادی مرکب از صاحبنظران و اندیشمندان جهت برنامه ریزی نسبت به پژوهشهای لازم‏‎ ‎‏در زمینه افکار و اندیشه های حضرت امام تعیین گردید که با همیاری و همکاری این‏‎ ‎‏مجموعه پاره ای از زوایای فکری حضرت امام در عرصه های مختلف دینی، اجتماعی و‏‎ ‎‏سیاسی به کوشش اهل فکر و نظر، تحقیق و پژوهش گردید تا مورد استفاده و بهره برداری‏‎ ‎‏علاقه مندان آن حضرت قرار گیرد.‏

‏امید آنکه شما عزیزان با نظرات نقادانه خویش ما را در رفع کاستیها و کمبودها مساعدت‏‎ ‎‏فرمایید چه اینکه هر پژوهشی نه آخرین یافته و نه کاملترین خواهد بود.‏

‏یادآوری می شود که مجموعه حاضر پژوهشی است که با تأکید و عنایت بر آرا و‏‎ ‎‏دیدگاههای حضرت امام(س) تبیین گردیده و همانند هر کار علمی بیانگر نقطه نظرات و‏‎ ‎‏یافته های مؤلف و پژوهشگر خواهد بود.‏

‏مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام علی رغم اشراف بر کلیت پژوهش، مسئولیت آن را متوجه‏‎ ‎‏محقق و مؤلف محترم می داند.‏

‏انتشار اثر حاضر و مشابه آن از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) به منظور‏‎ ‎‏ارائه یافته های پژوهشگران در موضوعات مرتبط با انقلاب اسلامی و اندیشه امام‏‎ ‎‏خمینی(س) انجام یافته و الزاماً نمی بایست به عنوان دیدگاه مؤسسه تلقی شود بلکه انتشار‏‎ ‎‏اینگونه پژوهشها بستری است برای بازخوانی مستمر اندیشه و سیره معمار بزرگ انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی از رهگذر تضارب آرا و اندیشه های متنوع صاحبنظران.‏

‏اثر پیش روی، نمونه ای است از دهها اثر پژوهشی که توسط نویسندگان و پژوهشگران‏‎ ‎‏محترم در مباحث مختلف و با فراخوان و نظارت و پیگیریهای «ستاد شناخت و ترویج‏

کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه VII

‏اندیشه های امام خمینی(س)» به انجام رسیده است. تلاشهای ارزنده این ستاد مدیون‏‎ ‎‏زحمات اعضای محترم ستاد و کمیته های مختلف آن، خصوصاً حضرات آقایان: دکتر کاظم‏‎ ‎‏اکرمی، دکتر نجفقلی حبیبی، امیر محبیان، حجت الاسلام مهدی مهریزی، دکتر علیمحمد‏‎ ‎‏حاضری، سهراب هادی، سید محمود دهنوی، حجت الاسلام سلطانی، دکتر حسن عابدی‏‎ ‎‏جعفری، دکتر منوچهر اکبری، دکتر فضل الله کوزه کنانی، مهدی ارگانی، آیت الله اسدالله بیات،‏‎ ‎‏دکتر یحیی فوزی، حجت الاسلام قاضی زاده، حجت الاسلام مستوفی و بیش از همه مرهون‏‎ ‎‏حُسن مدیریت دبیر محترم و فرهیخته ستاد جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر‏‎ ‎‏محمدعلی مقدم می باشد.‏

‏حمایتهای بی دریغ مقام تولیت مؤسسه جناب حجت الاسلام و المسلمین سید حسن‏‎ ‎‏خمینی و سرپرست محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی انصاری و بویژه‏‎ ‎‏قائم مقام مؤسسه جناب آقای دکتر حمید انصاری که افزون بر ترغیب و تشویق مداوم با طرح‏‎ ‎‏نظرات علمی خود موجبات تقویت ستاد را فراهم آورده اند، همواره زمینه ساز بالندگی‏‎ ‎‏روزافزون مؤسسه و سازمانهای وابسته به آن و ستاد ترویج اندیشه های امام خمینی بوده‏‎ ‎‏است.‏

‏تلاش ارباب قلم و اصحاب اندیشه که زحمت تألیف و تدوین این آثار گرانسنگ را‏‎ ‎‏بر خود هموار داشته اند و نیز ناظران گرانقدر که مسئولیت نظارت بر حُسن انجام پژوهش را‏‎ ‎‏عهده دار بوده اند، همچنین ارزیابهای عزیز که با دقت نظر و علاقه مندی فراوان بر غنای‏‎ ‎‏علمی آن افزوده اند، را صمیمانه سپاس می گوییم.‏

‏ ‏

‏ ‏

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

ستاد شناخت و ترویج اندیشه های امام

‏ ‏

‎ ‎

کتابزندگینامه و مبارزات آیت الله‏ سید مصطفی خمینیصفحه VIII