بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
بخشهای مختلف اقتصادی
حاضر نیستیم مبادلات اقتصادی اهرمی برای نفوذ سیاسی باشد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

حاضر نیستیم مبادلات اقتصادی اهرمی برای نفوذ سیاسی باشد

اقتصاد

حاضر نیستیم مبادلات اقتصادی اهرمی برای نفوذ سیاسی باشد

‏حاضر نیستیم مبادلات اقتصادى اهرمى براى نفوذ سیاسى باشد‏

‏[آیا شما ترتیبات یا قراردادهاى بازرگانى، تجارتى و داد و ستد فعلى را با غرب ادامه خواهید داد؟ سیاست تجارتى شما چیست؟]‏

‏ما همان طور که از تولیدات داخلى کشور به هر دولتى که مشترى آن باشد مى فروشیم و صادر مى کنیم، همان طور هم هرچه را که در داخل به آن نیاز داشته باشیم از خارج مى خریم. ولى در همه این تجارتها بر مبناى دو طرف مساوى عمل خواهیم کرد و حاضر نیستیم که دولتى بخواهد مبادلات اقتصادى را اهرمى براى نفوذ سیاسى و تحمیل اغراض استعمارگرانه خود قرار دهد.‏‏ 567‏

‏***‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 605


‏ ‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 606