بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
بخشهای مختلف اقتصادی
بازاری که به فکر ضعفا نباشد، اسلامی نیست
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

بازاری که به فکر ضعفا نباشد، اسلامی نیست

اقتصاد

بازاری که به فکر ضعفا نباشد، اسلامی نیست

‏بازارى که به فکر ضعفا نباشد، اسلامى نیست ‏

‏بازارى که یک متاعى را یک تومان مى خرد و سى تومان به این فقرا و ضعفا مى دهد این بازار اسلامى نیست. بازارى که قاچاق وارد مى کند و به قیمتهاى گزاف مى دهد و اقتصاد اسلام را مى خواهد به هم بزند این اسلامى نیست؛ این بازارْ اسلامى نیست. اینها باید اسلامى بشود؛ خودشان اسلامى اش کنند. بازارى که به فکر ضعفا و فقرا نباشد، بازارى که پهلویش ضعیف باشد و به فکر نباشد، این بازارْ اسلامى نیست.‏‏ 565‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 604