بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
بخشهای مختلف اقتصادی
توجه به صنایع مادر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

توجه به صنایع مادر

اقتصاد

توجه به صنایع مادر

‏توجه به صنایع مادر‏

‏[برنامه صنعتى کردن و نوسازى ایران تحت یک حکومت اسلامى چه خواهد بود؟ تکنولوژى خود را از چه منبعى تهیه خواهید کرد؟ چگونه متخصصین و دانشمندان خود را تربیت کرده و آموزش خواهید داد؟]‏

‏ما، در برنامه صنعتى کردن مملکت هرگز چون امروز سراغ مونتاژ نمى رویم. ما در ایران صنایع مادر ایجاد خواهیم کرد و نوسازى را به بهترین وجه انجام خواهیم داد. البته توقع نباید داشت که این کارها به محض رفتن شاه صورت گیرد. زیرا شاه ایران را به طور کلى خراب کرده است و ایران به صورت یک کشور جنگزده درآمده است. لذا براى ترمیم خرابیها و ایجاد صنایع اصیل احتیاج به مدت است. ما نیازهاى تکنولوژى خود را از هر منبعى که مفیدتر براى کشورمان باشد تأمین خواهیم کرد. ما از جهت متخصص کارآزموده بسیار غنى هستیم. هزاران کارشناس ایرانى در رشته هاى گوناگون علمى در کشورهاى خارجى هستند. اینها به دلیل ظلم و ستم شاه و فقدان برنامه هاى صنعتى علمى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 600


‏ ‏

‏اصیل مجبور به ترک مملکت و کار براى مؤسسات خارجى شده اند. با رفتن شاه اکثر اینها به ایران برخواهند گشت.‏‏ 559‏

‏***‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 601