بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خودکفایی و توسعه اقتصادی
نفی رفاه در پرتو وابستگی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نفی رفاه در پرتو وابستگی

اقتصاد

نفی رفاه در پرتو وابستگی

‏نفى رفاه در پرتو وابستگى ‏

‏ما اگر سر سفره نان جوین داشته باشیم، بهتر است تا در [کاخهاى ] بزرگ زندگى کنیم، ولى از آنجا دستمان به طرف دیگران دراز باشد.‏‏ 556‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 599