بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خودکفایی و توسعه اقتصادی
محاصره اقتصادى موجب شکوفایى مغزها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

محاصره اقتصادى موجب شکوفایى مغزها

اقتصاد

محاصره اقتصادى موجب شکوفایى مغزها

‏محاصره اقتصادى موجب شکوفایى مغزها‏

‏وقتى که محاصره اقتصادى بشود افکار همه مردم توجه به این پیدا مى کند که ما باید خودکفا باشیم و متخصصین ما مشغول مى شوند و افکار خودشان را به راه مى اندازند و قدرت خودشان را به راه مى اندازند و ایران را مستغنى مى کنند از خارج. و من به شما اطمینان مى دهم که اگر تا یک مدتى ما در این فشارها باشیم، ایران بیشتر ثبات پیدا مى کند و مغزهاى متفکر مکتبى ایران بیشتر به کار مى افتد و ایران را خودکفا مى کند.‏‏ 554‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 598