بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خطوط کلی اقتصاد اسلامی
‏‏خیر دنیا و آخرت در رسیدگى به حال محرومان است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏خیر دنیا و آخرت در رسیدگى به حال محرومان است

اقتصاد

‏‏خیر دنیا و آخرت در رسیدگى به حال محرومان است

‏خیر دنیا و آخرت در رسیدگى به حال محرومان است ‏

‏و به همه در کوشش براى رفاه طبقات محروم وصیت مى کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگى به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهى و خان خانى در رنج و زحمت بوده اند. و چه نیکو است که طبقات تمکندار به طور داوطلب براى زاغه و چپرنشینان مسکن و رفاه تهیه کنند. و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است. و از انصاف به دور است که یکى بى خانمان و یکى داراى آپارتمانها باشد.‏‏ 543‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 591