بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خطوط کلی اقتصاد اسلامی
‏‏مرزبندى اسلام امریکایى با اسلام ناب محمدى (ص)‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏مرزبندى اسلام امریکایى با اسلام ناب محمدى (ص)‏

اقتصاد

‏‏مرزبندى اسلام امریکایى با اسلام ناب محمدى (ص)‏

‏مرزبندى اسلام امریکایى با اسلام ناب محمدى (ص)‏

‏راه مبارزه با اسلام امریکایى از پیچیدگى خاصى برخوردار است که تمامى زوایاى آن باید براى مسلمانان پابرهنه روشن گردد؛ که متأسفانه هنوز براى بسیارى از ملتهاى اسلامى مرز بین «اسلام امریکایى» و «اسلام ناب محمدى» و اسلام پابرهنگان و‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 586


‏ ‏

‏محرومان، و اسلام مقدس نماهاى متحجر و سرمایه داران خدانشناس و مرفهین بى درد، کاملًا مشخص نشده است.‏‏ 536‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 587