بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خطوط کلی اقتصاد اسلامی
‏‏پیامبران بسیج کننده مستمندان علیه غارتگران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏پیامبران بسیج کننده مستمندان علیه غارتگران

اقتصاد

‏‏پیامبران بسیج کننده مستمندان علیه غارتگران

‏پیامبران بسیج کننده مستمندان علیه غارتگران ‏

‏پیغمبرها تاریخشان معلوم است، اینها آمده اند که بسیج کنند این مستمندان را که بروند و این غارتگرها را سر جاى خودشان بنشانند، و عدالت اجتماعى درست کنند.‏‏ 533‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 585