بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خطوط کلی اقتصاد اسلامی
‏‏اسلام نه با سرمایه دارى موافق است نه با کمونیسم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏اسلام نه با سرمایه دارى موافق است نه با کمونیسم

اقتصاد

‏‏اسلام نه با سرمایه دارى موافق است نه با کمونیسم

‏اسلام نه با سرمایه دارى موافق است نه با کمونیسم ‏

‏یکى از امورى که لازم به توصیه و تذکر است، آن است که اسلام نه باسرمایه دارى ظالمانه و بیحساب و محروم کننده توده هاى تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدى در کتاب و سنت محکوم مى کند و مخالف عدالت اجتماعى مى داند- گرچه بعض کج فهمان بى اطلاع از رژیم حکومت اسلامى و ازمسائل سیاسى حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طورى وانمود کرده اند (و باز هم دست برنداشته اند) که اسلام طرفدار بى مرز و حد سرمایه دارى و مالکیت است و با این شیوه که با فهم کج خویش از اسلام برداشت نموده اند چهره نورانى اسلام را پوشانیده و راه را براى مغرضان و دشمنان اسلام باز نموده که به اسلام بتازند، و آن را رژیمى چون رژیم سرمایه دارى غرب مثل رژیم امریکا و انگلستان و دیگر چپاولگران غرب به حساب آورند، و با اتکال به قول و فعل این نادانان یا غرضمندانه و یا ابلهانه بدون مراجعه به اسلام شناسان واقعى با اسلام به معارضه برخاسته اند- و نه رژیمى مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم است که با مالکیت فردى مخالف و قائل به اشتراک مى باشند با اختلاف زیادى که دوره هاى قدیم تاکنون حتى اشتراک در زن و همجنس بازى بوده و یک دیکتاتورى و استبداد کوبنده در بر داشته.‏

‏بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 582


‏ ‏

‏به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف، که اگر بحق به آن عمل شود چرخهاى اقتصاد سالم به راه مى افتد و عدالت اجتماعى، که لازمه یک رژیم سالم است تحقق مى یابد.‏‏ 524‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 583