بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
خطوط کلی اقتصاد اسلامی
‏‏علماى اسلام باید نظام صحیح اقتصاد اسلامى را جایگزین نمایند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏علماى اسلام باید نظام صحیح اقتصاد اسلامى را جایگزین نمایند

اقتصاد

‏‏علماى اسلام باید نظام صحیح اقتصاد اسلامى را جایگزین نمایند

‏علماى اسلام باید نظام صحیح اقتصاد اسلامى را جایگزین نمایند‏

‏و یکى از مسائل بسیار مهمى که به عهده علما و فقها و روحانیت است، مقابله جدى با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادى شرق و غرب و مبارزه با سیاستهاى اقتصاد سرمایه دارى و اشتراکى در جامعه است، هرچند که این بلیه دامنگیر همه ملتهاى جهان گردیده است و عملًا بردگى جدیدى بر همه ملتها تحمیل شده و اکثریت جوامع بشرى در زندگى روزمره خود به اربابان زر و زور پیوند خورده اند و حق تصمیم گیرى در مسائل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و على رغم منابع سرشار طبیعت و سرزمینهاى حاصلخیز جهان و آبها و دریاها و جنگلها و ذخایر، به فقر ودرماندگى گرفتار آمده اند و کمونیستها و زراندوزان و سرمایه داران با ایجاد روابط گرم با جهانخواران، حق حیات وابتکار‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 579


‏ ‏

‏عمل را از عامه مردم سلب کرده اند و با ایجاد مراکز انحصارى وچند ملیتى، عملًا نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته وهمه راههاى صدور و استخراج و توزیع و عرضه وتقاضا و حتى نرخ گذارى و بانکدارى را به خود منتهى نموده اند وبا القاى تفکرات و تحقیقات خود ساخته، به توده هاى محروم باورانده اند که باید تحت نفوذ ما زندگى کرده و الّا راهى براى ادامه حیات پابرهنه ها، جز تن دادن به فقر باقى نمانده است و این مقتضاى خلقت و جامعه انسانى است که اکثریت قریب به اتفاق گرسنگان در حسرت یک لقمه نان بسوزند و بمیرند و گروهى اندک هم از پرخورى و اسراف وتعیشها جانشان به لب آید. به هر حال این مصیبتى است که جهانخواران بر بشریت تحمیل کرده اند و کشورهاى اسلامى به واسطه ضعف مدیریتها و وابستگى، به وضعیت أسفبار گرفتار شده اند که این به عهده علماى اسلام و محققین و کارشناسان اسلامى است که براى جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه هاى سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند. البته پیاده کردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصاً برنامه هاى اقتصادى آن و مقابله با اقتصاد بیمار سرمایه دارى غرب و اشتراکى شرق، بدون حاکمیت همه جانبه اسلام میسر نیست و ریشه کن شدن آثار سوء و مخرب آن، چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حکومت اسلامى همچون جمهورى اسلامى ایران نیازمند به زمان باشد، ولى ارائه طرحها و اصولًا تبیین جهت گیرى اقتصاد اسلام در راستاى حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومى آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان، بزرگترین هدیه و‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 580


‏ ‏

‏بشارت آزادى انسان از اسارت فقر و تهیدستى به شمار مى رود و بیان این حقیقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هیچ امتیاز و برترى اى از این جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولویتى به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلّم راه شکوفایى و پرورش استعدادهاى خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم مى کند.‏‏ 522‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 581