بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
برکات جنگ تحمیلی
‏‏جنگ و اثبات تواناییها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏جنگ و اثبات تواناییها

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

‏‏جنگ و اثبات تواناییها

‏جنگ و اثبات تواناییها‏

‏دیدیم که بسیارى از کارخانه ها و وسایل پیشرفته مثل هواپیماها و دیگر چیزها که گمان نمى رفت متخصصین ایران قادر به راه انداختن کارخانه ها و امثال آن باشند و همه دستها را به سوى غرب ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 576


‏ ‏

‏یا شرق دراز کرده بودیم که متخصصین آنان اینها را به راه اندازند، در اثر محاصره اقتصادى و جنگ تحمیلى، خود جوانان عزیز ما قطعات محل احتیاج را ساخته و با قیمتهاى ارزانتر عرضه کرده و رفع احتیاج نمودند و ثابت کردند که اگر بخواهیم مى توانیم.‏‏ 519‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 577