بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
برکات جنگ تحمیلی
‏‏ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت را شکستیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت را شکستیم

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

‏‏ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت را شکستیم

‏ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت را شکستیم ‏

‏هر روز ما در جنگ برکتى داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم، ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم، ما در جنگ، پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم، ما در جنگ، دوستان و دشمنانمان را شناخته ایم، ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روى پاى خودمان بایستیم، ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم، ما در جنگ ریشه هاى انقلاب پر بار اسلامى مان را محکم کردیم، ما در جنگ حس برادرى و وطن دوستى را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم، ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامى قدرتها و ابرقدرتها سالیان سال مى توان مبارزه کرد، جنگ ما کمک به افغانستان را به دنبال داشت، جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت، جنگ ما موجب شد که ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 574


‏ ‏

‏تمامى سردمداران نظامهاى فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند، جنگ ما بیدارى پاکستان و هندوستان را به دنبال داشت، تنها در جنگ بود که صنایع نظامى ما از رشد آنچنانى برخوردار شد و از همه اینها مهمتر استمرار روح اسلام انقلابى در پرتو جنگ تحقق یافت.‏

‏همه اینها از برکت خونهاى پاک شهداى عزیز هشت سال نبرد بود، همه اینها از تلاش مادران و پدران و مردم عزیز ایران در ده سال مبارزه با امریکا و غرب و شوروى و شرق نشأت گرفت.‏‏ 514‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 575