بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
هویت دفاعی ایران در جنگ تحمیلی
‏‏ورود ما به عراق براى جلوگیرى از تجاوز است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏ورود ما به عراق براى جلوگیرى از تجاوز است

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

‏‏ورود ما به عراق براى جلوگیرى از تجاوز است

‏ورود ما به عراق براى جلوگیرى از تجاوز است ‏

‏امروز که ما باز براى دفاع از کشور خودمان و دفاع از ملت مظلوم خودمان وارد شدیم در عراق، براى اینکه نگذاریم هر روز آبادان و اهواز و اینجاها مورد حمله آنها واقع بشود و مورد توپهاى دوربرد آنها و موشکهاى آنها باشد و مى خواهیم اینها را به حدى برسانیم که نتوانند این کار را بکنند- این یک دفاعى است که ما مى کنیم- باز تمام مطبوعات و تمام رادیوها یا محکوم مى کنند ما را و یا فریاد مى زنند که براى منطقه خطر است؛ تحریک مى کنند کشورهاى منطقه را.‏

‏... وارد شدن ما در عراق نه براى این بوده است که ما عراق را مى خواهیم تصاحب کنیم یا بصره را. ما وطنمان بصره و شام نیست، ما وطنمان اسلام است. ما تابع احکام اسلام هستیم. اسلام به ما اجازه نمى دهد که یک کشور مسلمى را ما تحت سلطه قرار بدهیم و ما نخواهیم [خواست ] هیچ وقت؛ توجه به این نخواهیم پیدا کرد.‏‏ 504‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 568