بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
هویت دفاعی ایران در جنگ تحمیلی
‏‏چون به ما حمله کرده اند دفاع واجب است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏چون به ما حمله کرده اند دفاع واجب است

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

‏‏چون به ما حمله کرده اند دفاع واجب است

‏چون به ما حمله کرده اند دفاع واجب است ‏

‏ما هیچ وقت سر دعوا با کسى نداشتیم. ما براى حفظ اسلام دفاع باید بکنیم، براى حفظ مملکت اسلامى دفاع باید بکنیم. او حمله کرده است و آمده است و شهرهاى ما را گرفته است و خرابکارى دارد مى کند. بر همه ما واجب است که این شرّ را از سر مسلمانها دفع کنیم. ما وارد کشور آنها نشدیم که ما مجرم باشیم، آنها مجرم اند که وارد شدند. یک کسى، دزدى مى آید منزل یک کسى، اگر این دزد را دفعش کنند، دزد تقصیر کار است یا آن که دفع ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 566


‏ ‏

‏کرده؟ صاحبخانه که تقصیر ندارد؛ دزد آمده، این هم باید دفعش کند، حتى اگر به کشتن او هم منجر بشود، باید دفعش بکند. مجرم اوست.‏

‏اینهایى که در سرحدّات، اینهایى که به سر حدات حمله مى کنند به ما، ولو فرض بکنید که مسلمان هستند، لکن چون حمله کردند دفاع واجب است و کشتن آنها هم تا دفعشان واجب است. نه اینکه ما سر جنگى داریم، ما مى خواهیم عالم در صلح باشد. ما مى خواهیم همه مردم، همه مسلمین و غیر مسلمین همه در صلح و صفا باشند، لکن معنایش این نیست که اگر یک کسى بخواهد بریزد در منزل یک کسى و تعدى کند، ما بگوییم که سر صلح داشته باشید و تن بدهید به ظلم! نه، همان طورى که ظلم حرام است، انظلام و تن دادن به ظلم هم حرام است. دفاع از ناموس مسلمین و جان مسلمین و مال مسلمین و کشور مسلمین یکى از واجبات است. ما داریم به این واجب عمل مى کنیم. کشور ما دارد به این واجب عمل مى کند.‏

‏ما میل داریم همه صلح و صفا باشد؛ همه عالم در صلح و صفا باشند. ما اگر قدرت داشتیم، اصلًا باروت را از بین مى بردیم و قواى منفجره را از بین مى بردیم که عالم خالى بشود از این جنایتها. ما نمى خواهیم با کسى دعوا بکنیم؛ نه با عراق دعوا داریم و نه با- فرض کنید- جاهاى دیگر دعوایى ما نداریم، آنها دعوا دارند. وقتى دعوا دارند تو دهنى مى خورند و خوردند. حالا هم از هر جایى هم، همچو چیزى پیدا بشود، همین مردم اند و همین پاسداران هستند و همین ارتش است و همین جوانهاى زن و مرد ما، از هر جا تعدى بشود تو دهنى مى خورند.‏

‏ما که اسلام را خواستیم و مى خواهیم، اسلام اجازه نمى دهد‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 567


‏ ‏

‏که ما تعدى کنیم به یک کشورى، لکن فرموده است که اگر به شما تعدى کردند، بزنید تو دهنشان! اگر یک دسته اى از مسلمین را- در جنگهاى سابق این هست- اگر یک دسته اى از مسلمین را کفار سپر قرار دادند؛ فرض کنید که عراق فاسد، یک دسته اى از مسلمین بى گناه را سپر قرار داد و پشت آنها ایستاده که بریزد ایران را بگیرد، بر ما واجب است که مسلمان و غیر مسلمانش را بکشیم. مسلمانها شهید هستند و به بهشت مى روند و کافرهایش کافرند و به جهنم. دفاع واجب است.‏‏ 503‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 568