بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
علل تحمیل جنگ
‏‏خودبزرگ بینى صدام و تحریک امریکا، عامل شروع جنگ
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏خودبزرگ بینى صدام و تحریک امریکا، عامل شروع جنگ

سیاست / جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

‏‏خودبزرگ بینى صدام و تحریک امریکا، عامل شروع جنگ

‏خودبزرگ بینى صدام و تحریک امریکا، عامل شروع جنگ ‏

‏از اول هم که وارد این هجوم شد، بازى اش دادند و بزرگمنشى خودش به اصطلاح و بلندبینى خودش به اصطلاح و آن حب شیطانى نفسانى خودش هم بود. امریکا هم بازى اش داد که ایران دیگر چیزى ندارد، خوب ارتشش که از بین رفت و پاسدارها هم که چیزى نیستند و دیگر مردم هم که اصلًا کارى به این حرفها ندارند، تو بیا برو ایران را بگیر، نفت ایران مال تو. وقتى شد، چه خواهى کرد، چه خواهى شد، منطقه را تو بگیر، همه منطقه مال تو. یک همچو حرفهایى زدند و کلاه سرش گذاشتند. این بدبخت هم از آنها گول خورد و حمله کرد به ایران و هیچ یک از اینها ایران را نمى شناختند، یعنى، ایران را خیال مى کردند مثل زمان سابق است.‏‏ 499‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 565