بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
مساجد به عنوان پایگاه مبارزه
‏‏مسجد مرکز حرکات و جنبشها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏مسجد مرکز حرکات و جنبشها

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏مسجد مرکز حرکات و جنبشها

‏مسجد مرکز حرکات و جنبشها‏

‏مسجد در اسلام و در صدر اسلام همیشه مرکز جنبش و حرکتهاى اسلامى بوده؛ از مسجد تبلیغات اسلامى شروع مى شده است و از مسجد حرکت قواى اسلامى براى سرکوبى کفار و وارد کردن آنها در [زیر] بیرق اسلام بوده است. همیشه در صدر اسلام مسجد مرکز حرکات و مرکز جنبشها بوده است.‏‏ 494‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 563