بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
شیوه های مبارزه
‏‏دعوت به مبارزه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏دعوت به مبارزه

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏دعوت به مبارزه

‏دعوت به مبارزه ‏

‏مکتبهاى توحیدى نمى خواهند فتح کنند بلاد را؛ و نمى خواهند با مردم با خشونت رفتار کنند. آنها مى خواهند مردم را از ظلمتهاى ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 557


‏ ‏

‏ماده به نور بکشند؛ به طرف خدا بکشند؛ توجه به خدا بدهند. و لهذا تا آنجا که امکان دارد در مکتبهاى غیر مادى مدارا هست؛ خوشرفتارى هست؛ دعوت هست. تا آنجایى که ممکن است با دعوت مردم را برمى گردانند به عالم نور و هیچ وقت درصدد جنگ و جدال نیستند، مگر اینکه احساس کنند توطئه است. اگر احساس توطئه کردند به حسب دستور قرآن و به حسب دستور اسلام با آنها با شدت رفتار مى کنند. تا احساس توطئه نشده است همه را آزاد مى گذارند هر چه مى خواهند اختیار کنند. وقتى احساس توطئه شد، با شدت رفتار مى کنند.‏‏ 486‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 558