بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
شیوه های مبارزه
‏‏وحدت و حضور در صحنه ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏وحدت و حضور در صحنه ‏

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏وحدت و حضور در صحنه ‏

‏وحدت و حضور در صحنه ‏

‏شماها باید در سرتاسر کشور، جوانها و پیرها و زنها و مردها و کودکان باید با اجتماعات خودتان و با حضور خودتان در صحنه دست قدرتهاى بزرگ را همان طور که قطع کردید اجازه ندهید که ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 556


‏ ‏

‏ثانیاً، بتوانند در این کشور یک کارى انجام بدهند. الآن هم شما مورد هجوم هستید و ملت ما بیشتر مورد تبلیغات سوء و توطئه هایى که در سرتاسر کشور هست، مورد این تبلیغات هست، لکن این اجتماعات شما در مسائل اسلامى و در مسائل کشور دست رد به سینه تمام توطئه گرها و تمام اجانب، که باز چنگ و دندانشان را تیز کردند که کشور شما را مثل سابق به غارت ببرند، دست رد به سینه اینها خواهید زد.‏‏ 484‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 557