بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
شیوه های مبارزه
‏‏شهادت طلبى رمز پیروزى
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏شهادت طلبى رمز پیروزى

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏شهادت طلبى رمز پیروزى

‏شهادت طلبى رمز پیروزى ‏

‏یک ملت ضعیفى که هیچ نداشت، در مقابل ابرقدرتها و در مقابل این قدرت شیطانى، که همه چیز داشتند و تا دندان مسلح بودند [غالب شدند]، به قوه ملیت نمى تواند غلبه کند؛ ملتى که غلبه کرد براى اینکه شهادت آرزوى او بود. بعض جوانهاى من از من شهادت را طلب مى کردند و مرا قسم مى دادند که دعا کن که شهید بشویم. زنهایى که جوانهاى خودشان را دادند، افتخار بر این کردند که شهید دادیم. و آنکه یک پسر از او باقى مانده بود باز مى گفت این را هم اهدا مى کنم. این قدرت ملیت نیست؛ این قدرت ایمان است، این قدرت اسلام است. خلط نکنند، اشتباه نکنند. این اسلام است که غلبه کرد بر ابرقدرتها؛ این اسلام است که فرزندان آن به شهادت راغب هستند؛ این قوه ایمان است که مردم را سرتاسر ایران بسیج کرد. این دست غیبى الهى بود که مردم ایران را- سرتاسر- از بچه دبستانى تا پیرمرد بیمارستانى، با هم هم صدا و با هم هم مقصد کرد. این هیچ جبهه اى نمى تواند این کار را بکند؛ هیچ بشرى قادر نیست که همچو بسیجى بکند؛ هیچ ملتى نمى تواند اینطور بسیج بشود. قدرت ایمان، قوه اسلام، قدرت معنوى ملت، این پیروزى را به ما ارزانى داشت.‏‏ 483‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 556