بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
اهداف و ضرورت مبارزه
‏‏جنگ حق و باطل ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏جنگ حق و باطل ‏

سیاست / مبارزه و دفاع

‏‏جنگ حق و باطل ‏

‏جنگ حق و باطل ‏

‏جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنى نیست، جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگى وجود دارد.‏‏ 466‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 548