بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
نظام روابط بین الملل
‏‏دفاع از حقوق بشر بهانه اى براى ستمکاران ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏دفاع از حقوق بشر بهانه اى براى ستمکاران ‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏دفاع از حقوق بشر بهانه اى براى ستمکاران ‏

‏دفاع از حقوق بشر بهانه اى براى ستمکاران ‏

‏ما در عصرى هستیم که جنایتکاران به جاى توبیخ و تأدیب، تحسین و تأیید مى شوند. ما در عصرى به سر مى بریم که سازمانهاى به اصطلاح حقوق بشر، نگهبان منافع ظالمانه ابرجنایتکاران و مدافع ستمکارى آنان و بستگان آنان هستند.‏‏ 460‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 544