بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
نظام روابط بین الملل
‏‏حمایت مجامع بین المللى از تجاوزات صدام علیه ایران ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏حمایت مجامع بین المللى از تجاوزات صدام علیه ایران ‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏حمایت مجامع بین المللى از تجاوزات صدام علیه ایران ‏

‏حمایت مجامع بین المللى از تجاوزات صدام علیه ایران ‏

‏دنیا امروز گرفتار جهانخواران و غارتگرانى است که کشورها را به آتش مى کشند و غارت مى کنند و نیز گرفتار وابستگان آنان است که منافع ملتها و کشورهاى خود را فداى منافع ابرقدرتها مى کنند و همچنین گرفتار سازمانهاى دست نشانده قدرتهاى بزرگ بویژه امریکاست که با اسم بى محتواى شوراى امنیت و عفو بین المللى و حقوق بشر و از این قبیل مفاهیم بى محتوا که به قدرتهاى بزرگ خدمت مى کنند و در حقیقت مجرى احکام و مقاصد آنان و مأمور محکوم نمودن مستضعفان و مظلومان جهان به نفع قدرتهاى بزرگ جهانخوار هستند.‏

‏همه مى دانیم و مى دانید که صدام قریب سه سال است با هجوم وحشیانه خود به قتل و غارت و تخریب کشور ایران پرداخته است و از اول تاکنون قسمتى از کشور ما را در دست داشته و دارد و به خیانت خود نسبت به مردم بیگناه مشغول است و این ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 543


‏ ‏

‏سازمانها براى یک بار هم او را محکوم نکردند. صدام زمانى به دروغ پیشنهاد صلح مى کرد که ایران زیر تاخت و تاز صدامیان خونخوار بسر مى برد، او با این مقصد شیطانى تصمیم داشت هر چه زودتر خوزستان را تصرف نموده و با در دست داشتن منابع بزرگ نفتى و حمایت قدرتهاى جهانخوار، منطقه را به آتش و خون بکشد، چرا که دیو سرکش نفس حیوانى او حد و مرزى نمى شناسد و تا منطقه از لوث وجود او پاک نشود روى امنیت نخواهد دید. همه مى دانیم که هر روز دست صدام به خون صدها نفر مردم مظلوم ما آغشته است ولى رسانه هاى گروهى و سازمانهاى وابسته به قدرتها، بویژه امریکا چقدر از صلح دوستى صدام پشتیبانى و ثناخوانى نموده و مى نماید، در صورتى که صلح خواهى صدام و کوشش امریکا در ایجاد امنیت در دنیا و نیز دیگر قدرتمندان چپاولگر و به اصطلاح طرفداران حقوق بشر همه از یک قماش هستند و تا دنیا به این آرامش طلبان و صلح دوستان و طرفداران حقوق بشر مبتلا است روى امنیت و صلح و آرامش نخواهد دید.‏‏ 459‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 544