بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
نظام روابط بین الملل
‏‏سازمانهاى بین المللى جانبدار مظلومها نیستند‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏سازمانهاى بین المللى جانبدار مظلومها نیستند‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏سازمانهاى بین المللى جانبدار مظلومها نیستند‏

‏سازمانهاى بین المللى جانبدار مظلومها نیستند‏

‏غرب همین است که شما ملاحظه مى کنید که این طور جنایات مى کنند. آن وقت آن کسى که جانى مطلق است ‏‎[1]‎‏ مى برند نگه مى دارند و پشتیبانى از او مى کنند. به حرف یک ملت مظلوم گوش نمى دهند. نمى گذارند که شوراى امنیت تشکیل بشود. پولهاى ایران را مثل دزدهاى سرگردنه غارت مى کنند. توقیف مى کنند. غرب وضعش این است. و این سازمانهایى هم که درست کرده اند براى خودشان، همه براى منفعت غرب است. هیچ براى مظلومها نیست. شما شاید در طول این مجالسى که اینها درست کرده اند، یک جا پیدا نکنید که اگر امریکا یا دیگران که قدرتهاشان زیاد است، منافعش با یک مملکت ضعیفى تصادم پیدا بکند، اینها یک ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 542


‏ ‏

‏کارى برایشان کرده باشند. الآن چند وقت است که لبنان مبتلاى به این سرطان است. این مجلسها چه کردند براى این. طول این مدتى که ما گرفتار این مسائل بودیم؟ در طول پنجاه و چند سال که ما گرفتار این مسائل و مصایب بودیم، این مجلسها براى ما چه کردند اینها همین است که یک وقتى منافع بزرگها [ایجاب ] بکند، اینها ... به نفع بزرگها فعالیت بکنند؛ حفظ بکنند. و یک کلاهى هم سر ما بگذارند، به این که یک همچون مجالسى هست، و شوراهاى امنیت هست، و سازمان ملل هست، و این چیزهایى است که براى ما درست کردند. و ما را مى خواهند بازى بدهند. و ما هم بازى مى خوریم.‏‏ 458‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 543

  • ( 1). اشاره به حمایت و نگهدارى از شاه مخلوع پس از فرار از ایران.