بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
نظام روابط بین الملل
‏‏صدور انقلاب با زور نیست با اخلاق اسلامى است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏صدور انقلاب با زور نیست با اخلاق اسلامى است

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏صدور انقلاب با زور نیست با اخلاق اسلامى است

‏صدور انقلاب با زور نیست با اخلاق اسلامى است ‏

‏امریکا و امثال آن که ادعاى بیطرفى مى کنند و معلوم است که در جنایات شریکند چه جوابى دارند؟ مجامع بین المللى و حقوق بشر، این دست نشاندگان امریکا و ابرقدرت ها، از این جنایاتى که به بشریت وارد شده است، مى گذرند. افرادى که آمدند و دیدند که چه جنایاتى صدام کرده است و تصدیق کردند و گزارش دادند، پس چرا مجامع بین المللى هیچ نگفتند؟ اصلًا مجامع بین المللى لفظى است در خدمت قدرت هاى بزرگ، نه در خدمت مظلومین و محرومین. هر ملتى باید خودش در مقابل جنایات بایستد.‏‏ 457‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 542