بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏برکت انقلاب ایران ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏برکت انقلاب ایران ‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏برکت انقلاب ایران ‏

‏برکت انقلاب ایران ‏

‏جلوه اسلام تا کاخهاى کرملین هم کشیده شده است، تا کاخهاى سفید هم کشیده شده است، در امریکاى لاتین هم رفته است، افریقا هم رفته است، مصر هم رفته است، ملزم کرده آنها را به اینکه اظهار اسلام بکنند. ما مى دانیم که آنها به اسلام اعتقاد ندارند، بلکه مخالفند، لکن این جلوه اى که از ایران منعکس شد به ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 540


‏ ‏

‏خارج، آنها هم که به اسلام اعتقاد ندارند حالا مى گویند اسلام باید باشد، حدود اسلامى باید باشد. این، برکتِ این جلوه اى است که از ایران شده است ... دست کم نباید این را گرفت. این یک مسئله اى است که به ما نوید مى دهد که ان شاءالله این نورالهى توسعه پیدا مى کند، و نصرت خداى تبارک و تعالى دنبال اینکه- شما- ملت ایران مى خواهد نصرت خدا را بکند، دنبال این نصرت خدا هست، وعده کرده خدا، لکن ما باید فکر این باشیم که ما نصرت اسلام را بکنیم، نصرت خدا را بکنیم. ما در فکر این باشیم که براى خدا کار بکنیم و نصرت دین خدا بکنیم. اگر ما این کار را انجام دادیم، وعده خدا بلااشکال تحقق پیدا مى کند و نصرت او هم دنبال این هست.‏‏ 454‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 541