بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏صدور انقلاب به این است که حرفمان را به دنیا برسانیم ‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏صدور انقلاب به این است که حرفمان را به دنیا برسانیم ‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏صدور انقلاب به این است که حرفمان را به دنیا برسانیم ‏

‏صدور انقلاب به این است که حرفمان را به دنیا برسانیم ‏

‏ما از اول گفتیم مى خواهیم انقلابمان را صادر کنیم. صدور انقلاب به لشکرکشى نیست، بلکه مى خواهیم حرفمان را به دنیا برسانیم که یکى از آن مراکز، وزارت امورخارجه است که باید مسائل ایران و اسلام و گرفتاریهایى که ایران از شرق و غرب داشته است، به دنیا برساند و به دنیا بگوید که مى خواهیم این گونه عمل کنیم.‏‏ 445‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 533