بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏معنى صدور انقلاب ما این است که این بیدارى در همه ملتها پیدا شود‏
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏معنى صدور انقلاب ما این است که این بیدارى در همه ملتها پیدا شود‏

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏معنى صدور انقلاب ما این است که این بیدارى در همه ملتها پیدا شود‏

‏معنى صدور انقلاب ما این است که این بیدارى در همه ملتها پیدا شود‏

‏اینکه مى گوییم باید انقلاب ما به همه جا صادر بشود، این معنى غلط را از او برداشت نکنند که ما مى خواهیم کشورگشایى کنیم. ما همه کشورهاى مسلمین را از خودمان مى دانیم. همه کشورها باید در محل خودشان باشند. ما مى خواهیم این چیزى که در ایران واقع شد و این بیدارى که در ایران واقع شد و خودشان از ابرقدرتها فاصله گرفتند و دادند و دست آنها را از مخازن خودشان کوتاه کردند، این در همه ملتها و در همه دولتها بشود، آرزوى ما این است. معنى صدور انقلاب ما این است که همه ملتها بیدار بشوند و همه دولتها بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتارى که دارند و از این تحت سلطه بودنى که هستند و از اینکه همه مخازن آنها دارد به باد مى رود و خودشان به نحو فقر زندگى مى کنند نجات بدهد.‏‏ 440‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 529