بخش سوم : جلوه های عینی تفکر امام در اداره جامعه
صدور انقلاب
‏‏از خدا مى خواهیم این قدرت را به ما ارزانى دارد که از کعبه مسلمین، ناقوس مرگ امریکا را به صدا درآوریم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

‏‏از خدا مى خواهیم این قدرت را به ما ارزانى دارد که از کعبه مسلمین، ناقوس مرگ امریکا را به صدا درآوریم

سیاست / اصول سیاست خارجی و نظام روابط بین الملل

‏‏از خدا مى خواهیم این قدرت را به ما ارزانى دارد که از کعبه مسلمین، ناقوس مرگ امریکا را به صدا درآوریم

‏از خدا مى خواهیم این قدرت را به ما ارزانى دارد که از کعبه مسلمین، ناقوس مرگ امریکا را به صدا درآوریم ‏

‏ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجى و بین الملل اسلامى مان بارها اعلام نموده ایم که درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم. حال اگر نوکران امریکا نام این سیاست را توسعه طلبى و تفکر تشکیل امپراتورى بزرگ مى گذارند، از آن باکى نداریم و استقبال مى کنیم. ما درصدد خشکانیدن ریشه هاى فاسد صهیونیزم، سرمایه دارى و کمونیزم در جهان هستیم. ما تصمیم گرفته ایم، به لطف و عنایت خداوند بزرگ، نظامهایى را که بر این سه پایه استوار گردیده اند نابود کنیم؛ و نظام اسلام رسول الله- صلى الله ‏

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 527


‏ ‏

‏علیه و آله و سلم- را در جهان استکبار ترویج نماییم. و دیر یا زود ملتهاى دربند شاهد آن خواهند بود. ما با تمام وجود از گسترش باجخواهى و مصونیت کارگزاران امریکایى، حتى اگر با مبارزه قهرآمیز هم شده باشد، جلوگیرى مى کنیم. ان شاءالله ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج، این منبر بزرگى که بر بلنداى بام انسانیت باید صداى مظلومان را به همه عالم منعکس سازد و آواى توحید را طنین اندازد، صداى سازش با امریکا و شوروى و کفر و شرک نواخته شود. و از خدا مى خواهیم که این قدرت را به ما ارزانى دارد که نه تنها از کعبه مسلمین، که از کلیساهاى جهان نیز ناقوس مرگ امریکا و شوروى را به صدا درآوریم.‏‏ 437‏

‏***‏

‎ ‎

کتابآیین انقلاب اسلامی (ج.2)صفحه 528